Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

WYMOGI REDAKCYJNE

Prosimy o nadsyłanie artykułów dotychczas niepublikowanych, jednak dopuszczamy również możliwość druku wartościowych fragmentów tekstów publikowanych w pracach zbiorowych, po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.
Prosimy, aby artykuły nie przekraczały 15 stron tekstu.
Do tekstu należy dołączyć tytuł w j. angielskim, streszczenie w j. angielskim, słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim.

Redakcja zastrzega możliwość dokonywania wyboru tekstów oraz skrótów i zmian, po uzgodnieniu z autorem.

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:
- tekst - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
- na pierwszej stronie prosimy zamieścić streszczenie (do 200 słów) i tytuł w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-7) w języku polskim i angielskim.
- przypisy bibliograficzne prosimy zawrzeć w tekście artykułu (styl amerykański) - wpisując nazwisko autora i rok wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).
- cytując dwie publikacje tego samego autora, które zostały wydane w tym samym roku, prosimy o zapis: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).
- cytując prace dwóch autorów prosimy o umieszczanie nazwisk obu oddzielone przecinkiem, np.: (Nowak, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, prosimy podać pierwsze nazwisko i dodać "i in.", np. (Mills i in. 2006).
- przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, prosimy umieszczać w przypisach dolnych i numerować kolejno.
- zdjęcia znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na ich publikację w czasopiśmie.
- wszystkie publikacje, które są przywołane w tekście prosimy ująć w bibliografii na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej z miejscem i rokiem wydania - nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy, miejsce wydania, wydawnictwo


Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej".


Każdy artykuł podlega dwóm recenzjom.

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.