Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

WYMOGI REDAKCYJNE

Prosimy o nadsyłanie artykułów dotychczas niepublikowanych, jednak dopuszczamy również możliwość druku wartościowych fragmentów tekstów publikowanych w pracach zbiorowych, po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.
Prosimy, aby artykuły nie przekraczały 15 stron tekstu.
Do tekstu należy dołączyć tytuł w j. angielskim, streszczenie w j. angielskim, słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim.

Redakcja zastrzega możliwość dokonywania wyboru tekstów oraz skrótów i zmian, po uzgodnieniu z autorem.

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:
- tekst - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
- na pierwszej stronie prosimy zamieścić streszczenie (do 200 słów) i tytuł w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-7) w języku polskim i angielskim.
- przypisy bibliograficzne prosimy zawrzeć w tekście artykułu (styl amerykański) - wpisując nazwisko autora i rok wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).
- cytując dwie publikacje tego samego autora, które zostały wydane w tym samym roku, prosimy o zapis: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).
- cytując prace dwóch autorów prosimy o umieszczanie nazwisk obu oddzielone przecinkiem, np.: (Nowak, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, prosimy podać pierwsze nazwisko i dodać "i in.", np. (Mills i in. 2006).
- przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, prosimy umieszczać w przypisach dolnych i numerować kolejno.
- zdjęcia znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na ich publikację w czasopiśmie.
- wszystkie publikacje, które są przywołane w tekście prosimy ująć w bibliografii na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej z miejscem i rokiem wydania - nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy, miejsce wydania, wydawnictwo


Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej".


Każdy artykuł podlega dwóm recenzjom.