Procedura recenzowania

Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, które są pracami oryginalnymi, które nie naruszają praw osób trzecich. Artykuły zgłoszone do "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii, które należy podpisać i przesłać skanem wraz z Artykułem (plik do pobrania). Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom "ghostwriting" i "guest authorship", w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).
Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.
Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.
Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań - jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego.
Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania:
a) zgodność z profilem pisma;
b) zgodność z wiedzą naukową;
c) jasność wykładu;
d) oryginalność;
e) wartość badawcza.


Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej".

Artykuły wraz z podpisanym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres Sekretarza Redakcji - pedjb@ug.edu.pl lub pedjb@ug.edu.pl