O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Panoptikum to wydawany przez Uniwersytet Gdański półrocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych.

Indeksowanie w bazach danych

 

Polityka Open Access

Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma jest nieodpłatny i nie jest ograniczony środkami technicznymi. Odbiorca publikacji, który uzyskał do niej dostęp w ten sposób nie może z niej korzystać w zakresie szerszym niż to wynika z ustawowo określonego dozwolonego użytku.

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Panoptikum dba o jakość publikacji naukowych z uwzględnieniem wytycznych MNiSW odnośnie rzetelności pracy naukowej oraz uznania autorstwa. Dotyczy to także standardów etycznych opracowanych przez COPE.

Nieetyczne praktyki autorskie: Czasopismo dokłada starań, by wszystkie teksty przyjęte do publikacji spełniały standardy etyczne. Zarówno redakcja, jak i również odbiorcy tekstów mają prawo wiedzieć o podmiotach zaangażowanych w powstanie tekstów publikowanych w Panoptikum, jak i mieć pewność co do uczciwości i rzetelności autorów. Czasopismo ma opracowane procedury mające na celu wykluczanie artykułów nieoryginalnych, plagiatów, autoplagiatów i publikacji wtórnych względem wcześniejszych prac. Jednocześnie prosimy autorów do postępowania etycznego, zgodnego z rzetelnymi praktykami naukowymi.

Standard recenzji i jej jednolitość:

Redakcja Panoptikum stosuje zasadę podwójnej anonimowej recenzji (zasada double blind review) każdego artykułu zakwalifikowanego przez zespół redakcyjny do procesu recenzyjnego. Panoptikum publikuje również artykuły autorstwa członków redakcji - takie teksty muszą przejść identyczną ścieżkę recenzji i akceptacji przez resztę członków redakcji czasopisma. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wyjątkowe traktowanie członków redakcji w procesie wydawniczym.

Procedura anty-plagiatowa:

Redakcja stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w przypadku jego wykrycia. Przypadki takich negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, et cetera).


Autoplagiat: Panoptikum  nie dopuszcza do publikacji tekstów publikowanych poprzednio w innych czasopismach czy monografiach (text recycling). Akceptowalne jest wykorzystanie partii tekstu dotyczących metody czy dotychczasowego stanu wiedzy z wyraźnym zaznaczeniem źródła. Autor / autorka winna jasno wskazać miejsca poprzedniej publikacji i upewnić się czy nie narusza praw autorskich osób trzecich np. współautorów czy podmiotów wydawniczych.
Publikacja wtórna: Panoptikum publikuje oryginalne artykuły naukowe. Za niewskazane uważamy prezentowanie już opublikowanych badań, opatrzonych jakościowo wtórnymi wnioskami. Oczywiście autor może nawiązać do wcześniej zebranych materiałów czy przeprowadzonych badań. Należy jednak wyraźnie ten fakt zaznaczyć i uzasadnić (np. nowymi kontekstami, spostrzeżeniami, pytaniami, wnioskami etc.) Uznanie autorstwa: Każdy autor ma obowiązek poinformować redakcję Panoptikum o udziale innych autorów czy wyspecjalizowanych podmiotów w powstaniu publikacji jak i również badań będących podstawą tejże. Należy unikać sytuacji przyznawania autorstwa w wypadkach, gdy udział danej osoby w powstaniu tekstu był znikomy lub żaden. Zasada dotyczy w szczególności przypadków takich jak „ghostwriting” oraz „guest authorship”.