Procedura recenzowania

Procedurze recenzyjnej podlegają artykuły nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez redakcję czasopisma. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, oraz wstępnym opracowaniu redakcyjnym.

Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

Recenzenci nie są członkami redakcji.

Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów (duble-blind review).

Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułów przedstawionych mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta.

Lista recenzentów jest publikowana na łamach „Panoptikum” raz w roku oraz aktualizowana na stronie internetowej czasopisma.

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Panoptikum” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

Procedura recenzowania artykułów w „Panoptikum” jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).