Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy zgłaszać redakcji w postaci elektronicznej przez stronę czasopisma: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/about/submissions. Przyjmujemy oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Teksty poddawane są procedurze tzw. „podwójnie ślepej recenzji”. Autorzy/autorki artykułów przyjętych do druku podpisują udostępnione przez redakcję oświadczenie dotyczące praw autorskich do publikowanych treści, z uwzględnieniem również materiałów towarzyszących (zdjęć, reprodukcji, rysunków). Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Do tekstu należy dołączyć:

 • streszczenie artykułu w języku angielskim o objętości od 500 do 1000 znaków
  ze spacjami;
 • notę biograficzną autora/autorki w języku angielskim o objętości od 500 do 1000 znaków ze spacjami;
 • 4 słowa kluczowe odnoszące się do treści artykułu.

 

Zasady formatowania tekstu:

I Ogólne:

 • objętość całego artykułu: w przedziale 0,5-1,0 arkusza (20-40 tys. znaków ze spacjami);
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, obustronne wyjustowanie, marginesy 2,5;
 • format: .doc, .docx;
 • brak ustawień dodatkowych dotyczących stylu, łamania tekstu (brak twardych spacji, przenoszenia tzw. sierot i wdów);
 • bibliografia załącznikowa w modelu harwardzkim, szczegółowo opisanym dalej;
 • przypisy harwardzkie wkomponowane w treść tekstu głównego, ujęte w nawiasach,
  z podaniem jedynie nazwiska autora, roku wydania i ew. stron publikacji, np.:

Fabuły nie są tak istotne w budowaniu narracji transmedialnych, bowiem mają one funkcję podrzędną – służą rozbudowywaniu świata, „często są wtórne, bywają fragmentaryczne i umieszczone w sieci nawiązań wymykają się liniowym opisom” (Fabiszewski, 2011, s. 140).

 

II Ujednolicony zapis:

 • zapis myślnika w formie półpauzy ( – ), w odróżnieniu od dywizu ( - );
 • zapis cytatów ujęty w cudzysłowie drukarskim („”), zapis cytatów drugiego stopnia (cytat w cytacie) – w cudzysłowie francuskim («»);
 • zapis słowny liczb od 1 do 9, a w wypadku pozostałych liczb – zapis cyfrowy (np. 45, 1990);
 • zapis słowny liczebników porządkowych i ułamkowych;
 • w wypadku dat – zapis cyfrowy dnia i roku, zapis słowny miesiąca (np. 18 marca 2015);
 • zapis obcojęzycznych terminów kursywą (np. mis-en-scene);
 • zapis tytułów filmów, gier, seriali, utworów muzycznych, obrazów, książek, artykułów kursywą;
 • zapis tytułów czasopism – pismem prostym, w cudzysłowie drukarskim („”);
 • zapis nazwisk z zachowaniem oryginalnej pisowni (np. Pedro Almodóvar, nie zaś: Pedro Almodovar);
 • w polskojęzycznym artykule – obowiązują polskie tytuły, w anglojęzycznym – angielskie, chyba że przywoływany tytuł (filmu, serialu, książki itd.) nie został przetłumaczony na dany język, wówczas należy zachować pisownię oryginalną;
 • przy pierwszym przywołaniu danego filmu należy podać w nawiasie rok produkcji oraz imię i nazwisko reżysera – Whiplash (2014, reż. Damien Chazelle), a w wypadku serialu – lata produkcji w nawiasie.

 

III Bibliografia załącznikowa w stylu harwardzkim:

Należy stosować zapis jednolity, bez podziału na kategorie, w porządku alfabetycznym.

 

Publikacja zwarta

Gross, N. (2002). Film żydowski w Polsce, przeł. A. Ćwiakowska. Kraków: Rabid.

Reynolds S. (2011). Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past. New York: Faber

and Faber.

Artykuł w monografii

Crafton, D. (2006). Pie and Chase: Gag, Spectacle and Narrative in Slapstick Comedy, in: W. Strauven (ed.) The Cinema of Attractions Reloaded. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Czapliński, P. (2012). Kamp – gry antropologiczne, [w:] P. Czapliński, A. Mizerka (red.) Kamp – antologia przekładów. Kraków: Universitas.

 

Artykuł w czasopiśmie

Steinwurzel, S. (1936). Film plastyczny. „Wiadomości Filmowe”, nr 15.

Bottomore, S. (1999). The Panicking Audience? Early Cinema and the ‘Train Effect’.”Historical Journal of Film, Radio and Television”, Vol. 19, No. 2.

 

Artykuł na stronie internetowej

Maciejewski, Ł. (2011). Antykanon polskiego kina. https://www.filmweb.pl/article/Maciejewski%3A+Antykanon+polskiego+kina-68033, dostęp: 15.02.2016.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.