Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  • Natalia Walter Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: aktywność cyfrowa, wczesna edukacja informatyczna, dziecięce programowanie

Abstrakt

In the paper we argue that school is a space for growing and developing digital activity of early education teachers. Based on an observational study and a literature review, we identified factors affecting such activity, i.e., individual features of teachers (competences, motivation, attitude towards self-development, lowliness, and willingness for change), their competence in handling electronic devices, technical equipment available at school, support from the school community along with clearly stated expectations (that the use of digital media is a must, not an option) and availability of trainings and places for exchanging experience and good practices.

Bibliografia

Dylak S., Wawrzyniak K. (2017), Mózg – technologia cyfrowa – edukacja. W: W. Skrzydlewski (red.), Kultura – edukacja – technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2013), Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów. „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2013, nr 2(20).

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pyżalski J. (2017), Młodzi internauci a edukacja medialna – dlaczego musimy odejść z miejsca, w którym jesteśmy. W: W. Skrzydlewski (red.), Kultura – edukacja – technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM.

Spencer J. (2012), 11 Reasons Teachers Aren’t Using Technology. http://www.spencerauthor. com/11-reasons-teachers-arent-using/, 05.03.2018.

Program MegaMisja, https://megamisja.pl/o-programie/, 05.03.2018.

Program eTwinning, http://www.etwinning.pl/sample-page/, 05.03.2018.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356, 14.02.2017.

Opublikowane
2018-06-30
Jak cytować
Walter, N. (2018). Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 20-27. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.02