Postawy twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym – tendencje zmian

Autor

  • Ewa Wysocka Uniwersytet Śląski
  • Jolanta Pułka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.13

Słowa kluczowe:

postawy twórcze, myślenie dywergencyjne, motywacja twórcza, interpersonalne i interpersonalne strategie radzenia sobie, rozwój postaw twórczych, edukacja do twórczości

Abstrakt

In the article, the authors put forward and develop a thesis on the regression of creative attitudes in the course of school education. The process of developing creative attitudes among children is analyzed in the perspective of the role and objectives of school education. The authors examine the level and dynamics of the development of creative attitudes in the course of school education (the first 3 years of early school teaching). Creative attitudes include: divergent thinking, creative motivation, and strategies of coping with difficult tasks (intrapersonal and interpersonal strategies). The research was conducted on a representative nationwide sample. The data gathered as a result of this research point to a low level of creative attitudes among early school children, and their negative development in the course of school education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę: rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. Warszawa, IPZiT.

Brzezińska A. (1988), Aktywność własna jako wizerunek kształtowania się postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1.

Dydra B. (2004), Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Kraków, „Impuls”.

Harwas-Napierała B. (2008), Charakterystyka okresów życia. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karwowski M. (2009a), Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii, „Ruch Pedagogiczny”, 5–6.

Karwowski M (2009b), Oblicza uczniowskiej kreatywności, „Psychologia w Szkole”, 4.

Kozielecki J. (1995), Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Krasoń K. (2005), Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego – kinestetyczne interpretacje liryki. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Krasoń K. (2011), Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Krasoń K. (2013), Intersemiotic interpretation of music and creative activity of a seven-year-old child (based on the child’s motional behavior profile), “The New Educational Review”, 2(28).

Krasoń K. (2013), Kilka cierpkich uwag o teatrze w edukacji wczesnoszkolnej, ale i poszukiwanie rozwiązań rzeczywistej aktywności nacechowanej twórczo, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1.

Kubicka D. (1999), Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą, czyli o mierzeniu twórczości, „Nowa Polszczyzna”, 5.

Kubicka D. (2005), Strategie i techniki badania twórczości. W: A. Tokarz (red.): W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Limont W. (2004), Szkoła – szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego?, „Psychologia w Szkole”, 3.

Limont W. (2005), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. (2001), Zagrożona młodzież. Warszawa, PARPA.

Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości. Gdańsk, GWP.

Robinson K., Aronica L. (2015), Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków, Wydawnictwo ELEMENT.

Szmidt K.J. (2018), Kreatywność – twórczość – postawa twórcza. Próba systematyzacji pojęć i teorii. W: B. Śliwerski, A. Rozmus (red.): Alternatywy w edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tokarz A. (2005), Dynamika procesu twórczego. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Wysocka E. (2014), Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i „ewolucja” tych postaw jako egzemplifikacja idei transgresji w edukacji szkolnej, „Chowanna”, t. 2(43).

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Wysocka, E., & Pułka, J. (2018). Postawy twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym – tendencje zmian. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 123–133. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.13