Bajka terapeutyczna jako medium edukacyjne: wzorce społeczne, kulturowe i językowe

Słowa kluczowe: pedagogika mediów, edukacja medialna, multimedia, wiek przedszkolny, wiek wczesnoszkolny, bajkoterapia, bajka terapeutyczna

Abstrakt

The idea of education with the use of educational media is not new, however contemporary teaching and upbringing require innovative forms in order to engage the recipients and raise the effectiveness of the process. A novel tool of influencing a child of a pre- and early school age is a therapeutic story, often being presented in a multimedia form. It is a carrier of social, cultural and language patterns. The child, through the identification with the main character, assumes the models of behaviour as well as adopts an active, creative and rational attitude towards difficult situations which may happen or happened. The mechanism of the identification of the recipient with the protagonist is stimulated by interaction, which is supported by the multimedia form. Tasks and games which are incorporated in the plot give the child the feeling of being in charge and the sense of success. Announcements made by the protagonist (inquiries, praise) strengthen the bond between the child and the fairy-tale character. Psychoeducational tales are used for prevention purposes, while psychotherapeutic and relaxation ones are implemented in therapy for the regeneration of human reserves.

Bibliografia

Bautsz-Sontag A. (2013), Literatura w terapii dzieci. Katowice, Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

Bandura L. (1983), Pedagogika medialna. „Ruch Pedagogiczny”, nr 3–4.

Bełtkiewicz D. (2013a), A New Horizon in Logopaedics: Speech Therapeutic Story – Innovative Use of a Story in the Therapy of Children Speech Impediments, ‘Procedia – Social and Behavioral Sciences’, Vol. 106.

Bełtkiewicz D. (2013b), Potrzeba tolerancji w środowiskach multikulturowych – bajkoterapia jako metoda wspierająca. W: N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Bełtkiewicz D. (2017), Empowerment through fairy-tale therapy. Cultural, social and linguistic pattern. W: Z. Mlčák (red.), Psychologické aspekty pomáhání. Ostrava, Ostravská univerzita.

Forma P. (2014), Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej. „Wychowanie w Rodzinie”, 2/2014.

Forma P. (2015), Social Roles of the Child Brought Up in Multi-Child Family: The Role of Student, the Role of Friend, the Role of School Community Member. “Journal of Modern Education Review”, Vol. 5, No. 5.

Forma P., Matyjas B. (2014), Digitalization of upbringing and education in relation to shifted socialisation of Polish students. “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, vol. 176.

Gajda J. (2000), Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje mass mediów. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja. Poznań, Wydawnictwo eMPi2.

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (red.) (2002), Edukacja medialna. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Górski, S. (1986), Psychoterapia w wychowaniu. Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Koźmińska I., Olszewska E. (2007), Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa. Świat Książki.

Molicka M. (2002), Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań, Media Rodzina.

Molicka M. (2011), Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina.

Nosowicz J.F. (2013), Edukacja regionalna w zmieniającej się (inter)kulturze. W: I. HPugacewicz., E.B. Zybert (prac. zbior.), Biblioteki, tożsamość, kultura. Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Osmańska-Furmanek W., Furmanek M. (2006), Pedagogika mediów. W: B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Osmańska-Furmanek W. (1999), Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra, wydawnictwo LTN.

Strykowski W. (2002), Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Surowaniec J. (2001), Informacja internetowa w edukacji logopedycznej. W: J. Kida (red.) Literatura i sztuka a wychowanie. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Szulc W. (2011), Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Forma, P., & Bełtkiewicz, D. (2018). Bajka terapeutyczna jako medium edukacyjne: wzorce społeczne, kulturowe i językowe. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 127-136. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.12