Sztuka mała czy wielka? Refleksje nad twórczością dziecka

Słowa kluczowe: sztuka, twórczość, muzyka, dziecko

Abstrakt

This paper primarily aims to present, both theoretically and empirically, the art of children at the early education stage. In the first part of the paper I present theoretical foundations and exemplary studies of the creativity of children aged 4–9. In the empirical part I present results of the study of plastic and literary art of third-graders (age 9–10), undertaken under infl uence of music. In the study the method of observation and analysis of products were applied. The results show that children’s creativity bears features of an intellectual activity and it is saturated with children’s experiences, which is demonstrated by the adequate titles of their literary and plastic art works as well as by the descriptions of the music flow.

Bibliografia

Burczyk I. (2017), Muzyczna realizacja tekstu literackiego dla dzieci. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 12, 3 (45).

Button S. (2006), Key Stage 3 Pupils’ Perception of music. “Music Education Research”, 8 (3).

Craft A. (2000), Creativity Across the Primary Curriculum. Framing and developing practice. London and New York, RoutledgeFalmer.

Craft A. (2010), Deconstruction or Reconstruction? New Directions in Policies for Creativity in the Early Years. In: Ch. Tims (ed.), Born Creative. London.

Filipiak E. (1995), Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP.

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań, Media Rodzina.

Gardner H. (2009), Pięć umysłów przyszłości. Warszawa, Laurum.

Gordon E.E. (1997), Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętność, zawartość i motywy. Teoria uczenia się muzyki. Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP.

Górniewicz J. (1995), Szkice z teorii wyobraźni i samorealizacji. Warszawa Toruń, Wyd. PTP.

Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998), Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa, WSiP.

Krauze-Sikorska H. (2006), Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań, Wyd. Naukowe UAM.

Lewandowska D., Lipka K. (2018), Spontaniczne aktywności dzieci jako proces twórczy. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, Vol. 13, 2 (48).

Limont W. (1994), Synektyka a zdolności twórcze. Toruń, Wyd. UMK.

Łobocki M. (2007), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nęcka E. (2001), Twórczość. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk, GWP.

Popek St. (1985), Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa, WSiP.

Przychodzińska M. (1990), Słuchanie muzyki w klasach 1–3. Warszawa, WSiP.

Robinson K., Aronica L. (2015), Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków, Wyd. Element.

Sternberg R.J., Lubart T.I. & Kaufman J.C., Pretz J.E. (2005), Creativity. In: K.J. Holyoak & R.G. Morison (ed.), The Cambridge handbook of thinking and reasoning. New York, Cambridge University Press.

Sloboda J.A. (2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Szmidt K.J. (2007), Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.

Szuścik U. (2006), Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dzieci. Katowice, Wyd. UŚ.

Tatarkiewicz W. (1988), Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. Przeżycia estetyczne. Warszawa, PWN.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok, Trans Humana.

Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”.

Zmysłowska M. (2009), Rozwój muzyczny dziecka od poczęcia do 3 roku życia – studium przypadku. W: M. Suświłło (red.), Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka. Wybrane zagadnienia. Toruń, Wyd. Adam Marszałek.

Zwolińska E. (1997), Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Suświłło, M. (2019). Sztuka mała czy wielka? Refleksje nad twórczością dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 76-86. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.07