Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego

  • Izabela Symonowicz-Jabłońska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Elżbieta Wieczór Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, podstawa programowa kształcenia ogólnego, pierwszy etap edukacyjny

Abstrakt

The aim of this article is to present the analysis of the core curriculum for the first stage of education for social and civic competences useful in building social capital. The research is the answer to the question: to what extent are the learning outcomes promoted in the core curriculum for the first stage of education in social and civic competences, the basis for building social capital? The method of data collection was a search of secondary sources.

Bibliografia

Adamczyk M. (2013), Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Chomczyńska-Rubacha M. (2010), Standardy rozwojowe edukacji seksualnej. „Studia Edukacyjne”, 2.

Czapiński J. (2014), Kapitał społeczny. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013.

Warunki jakość życia Polaków. Raport. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I. Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2011), Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006), Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Bruksela.

Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoskins B., Villalba E., Van Niljen D., Barber C. (2008), Measuring Civic Competence in Europe. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) (2009), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kopińska V., Solarczyk-Szwec H. (2016), Edukacja do wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. „Forum Oświatowe”, 28, 1 (55).

Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji. Olecko, Trans Humana.

Kubit M., Encyklopedia Zarządzania. https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapitał_społeczny. 29.12.2016.

Martowska K., Matczak A. (2013), Pomiar kompetencji społecznych – prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego. „Psychologia Jakości Życia”, 1.

Matczak A. (2007), Kwestionariusz kompetencji społecznych. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Riggio R.E. (1986), Assesment of basic social skills. „Journal of Personality and Social Psychology”, 51.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. „Studia Ekonomiczne”, 1 (LXVIII).

Wieczór E. (2013), Problematyka wychowania społeczno-obywatelskiego w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W: V. Kopińska (red.), Edukacja obywatelska rekonstrukcje – krytyka – interpretacje. Włocławek, Wydawnictwo PWSZ.

Raport Referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji 2013. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych. http://biblioteka- krk.ibe.edu.pl, 01.04. 2015.

Opublikowane
2016-09-29
Jak cytować
Symonowicz-Jabłońska, I., & Wieczór, E. (2016). Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 106-117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/782