Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD 2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?

Autor

  • Anna Ciepielewska-Kowalik Polska Akademia Nauk

Słowa kluczowe:

edukacja przedszkolna, nierówności, prywatyzacja ukierunkowana na rozwój popytu, prywatyzacja ukierunkowana na podaż, model rynkowy, demokratyczne eksperymentowanie, organizacje non-profit

Abstrakt

The role of the public and the private for and non-profit sectors in decrease in inequalities in preschool education in Poland in 2013. Modified welfare mix or privatization of preschool services? The aim of this article is to investigate the role of the public and the private sector (for and nonprofit) in decrease in inequalities in preschool education in Poland in 2013. It is presented in relation to two different models of reforming early childhood education and care policy (ECEC), such as demand- driven privatization that coincides with the market model and supply-driven privatization that coincides with the democratic experimentalism. Taking into consideration territorial inequalities in preschool education in Poland, the author analyses what influence have both types of reforming ECEC policy on building the universal system of high quality preschools. Reforms in ECEC policy in 2007–2012, according to the most present changes in legal frameworks in preschool education is also examined in this article. Finally, different types of challenges in institutionalization of supplydriven privatization/democratic experimentalism and demand-driven privatization/market model of reforming ECEC policy is investigated. The article is based on Polish and foreign literature, as well as the analysis made by the author in her research project in 46 non-profit organisations running preschools in four voivodeships in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ascoli U., Ranci C. (2002), The Context of New Social Policies in Europe. In: U. Ascoli, C. Ranci(ed.), Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. Boston,Dordrecht, London, Moscow, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers/Nonprofitand Civil Society Studies.

Karwowska-Struczyk M. (2012), Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa,Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Leś E. (2000), Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacjispołecznych. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.

Levitas A., Herczyński J. (2002), Decentralization, Local Governments and Education Reform inPost-Communist Poland. In: K. Davey (ed.), Balancing National and Local Responsibilities:Education Management and Finance in Four Central European Countries. Budapeszt, LGI--Open Society Institute.

MEN (2011), Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innychustaw z dn. 9 marca 2011 r. http://bip.men.gov.pl/images/stories/NZ/projekt/projekt.pdf,11.08.2012.

MEN (2012), Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dn. 03.10.2012. www.bip.men.gov.pl, 25.10.2012.

Moss P. (2009), There are alternatives! Markets and democratic experimetalism in early childhoodeducation and care. Working papers, 53. Haga, Bertelsmann Stiftung/ Bernard van Leer Foundation.

Nowicki M., Protest przeciw prywatyzacji przedszkoli. http://niezalezna.pl/20677-protest-przeciw--prywatyzacji-przedszkoli, 20.12.2011.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innychform wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobuich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Sejm RP (2012), Sprawozdanie Stenograficzne z 9 posiedzenia Sejmu RP w dniu 1 marca 2012 r.(trzeci dzień obrad). Warszawa, Sejm RP.

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).

Ustawa z dn. 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz.1292).

Ustawa z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235).

Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

ZNP (2013), Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemieoświaty, ZPE/079/7-7/KL/13. www.znp.pl, 07.09.2013.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-30

Jak cytować

Ciepielewska-Kowalik, A. (2014). Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD 2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 64–76. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/873