Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Autor

  • Goretta Siadak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

tutoring nauczycielski, tutoring rówieśniczy, nauczyciel-tutor

Abstrakt

The aim of this article is to present the possibility of the organisation of situations conducive to cooperation between pupils of early school age. In various parts of the article the following will be discussed: teacher-tutoring, and peer-tutoring in the Polish education system. The project Academic Centre of Creativity will be presented. This project was carried out by the research team at the Department of Didactics and Studies in the Culture of Education, Kazimierz Wielki University. The main objective of the project was to develop (testing and popularisation) of an innovative work model for teachers/students with the student based on Lev Vygotsky’s Sociocultural Theory. The research was carried out among the students of the first stage of education in grades I–III five “school exercise” located in Kujawsko-Pomorskie. The main part of the project ACK was a teaching experiment, during which observations were made, the activity of individual students and their participation in activities (group) was analysed in four areas: language, mathematics, science, and art. Owing to the multi-stage project, in the article emphasis was put on the practical aspect of the experiment, which was the organisation of the classroom culture as a social learning environment. During this process two forms of peer interaction were initiated: learning in collaboration and peer-tutoring. We analysed: the preparation phase conditions stimulating cooperation, the stages of development of collaborative learning and peer-tutoring, the benefits of collaboration and peer-tutoring (same-age peer-tutoring, cross-age peer-tutoring) among students of early childhood education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allor J., McCathren R. (2004), The efficacy of an early literacy tutoring programme implemented by college students. „Learning Disabilities Research and Practice”, 19(2).

Brown A.L., Ferrara R.A. (1994), Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A.I. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A.I. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Brzezińska, A.I., Rycielska, L. (2009), Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Brzezińska A.I. (2012), Tutoring w edukacji: kaprys, konieczność czy szansa rozwoju dla ucznia i nauczyciela? W: J. Iwański (red.), Tutoring rówieśniczy wśród młodych uchodźców. Warszawa, Stowarzyszenie Praktyków Kultury.

Brzezińska A.I., Appelt K. (2013), Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. „Forum Oświatowe”, 2(49).

Brzezińska A.I. (2015), Obserwacja dziecka w sytuacji zadaniowej – konstruowanie skali SOD-SZ. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz: ArtStudio.

Czekierda P. (2009), Co możemy zyskać w perspektywie społecznej wprowadzając tutoring do szkoły? W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Davies A., Fidler D., Gorbis M. (2011), Future work skills. Phoenix: Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute.

Dudzikowa M. (2013), Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko). W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Filipiak E. (2008), Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Filipiak E. (2009), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz, Wydawnictwo ArtStudio.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Filipiak E. (2015), Ustalenia definicyjne. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., Szymczak J. (2015), Feedback i jego rola w tworzeniu krytycznej przestrzeni i warunków dla prowadzenia konwersacji ułatwiającej nauczycielom rozumienie własnej praktyki edukacyjnej. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2015), Projekt Akademickie Centrum Kreatywności. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.

Filipiak E., Szymczak J. (2015), Co rozwijały zadania rozwojowe. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.

Fuchs, D., Fuchs, L.S., Mathes, P.G., Simmons, D.C. (1997), Peer-assisted Learning Strategies: Making classrooms more responsive to diversity. „American Educational Research Journal”, 1(34).

Gondek J. (2005), Tutoring – stara czy nowa metoda/ strategia edukacyjna?: wartości poznawcze i dydaktyczne współpracy z rówieśnikami. „Forum Dydaktyczne”.

Karpiński M., Zambrowska M. (2015), Nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Raport z badania. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Kearns D.M., Fuchs D., Fuchs L.S., McMaster K.L., Säenz L. (2015), Peer-Assisted Learning Strategies to Improve Student’s Word Recognition and Reading Comprehension. W: K.R. Harris, L. Meltzer (red.), The Power of Peers in the Classroom: Enhancing Learning and Social Skills. New York, NY: Guilford.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A. (2007), Wprowadzenie. W: I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska (red.), Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Michalak R. (2004), Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowicka M (2010), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki-przestrzenie-konceptualizacje. Toruń, Wyd. Adam Marszałek.

Pająk K. (2012), Wybrane praktyki tutoringu w Polsce. W: J. Iwański (red.), Tutoring rówieśniczy wśród młodych uchodźców. Warszawa, Stowarzyszenie Praktyków Kultury.

Pawlak A. (2009), Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Powell S.R., Fuchs L.S. (2015), Peer-Assisted Learning Strategies in Mathematics. W: K.R. Harris, L. Meltzer (red.), The Power of Peers in the Classroom: Enhancing Learning and Social Skills. New York, NY: Guilford.

Sarnat-Ciastko A. (2015), Tutoring w polskiej szkole. Warszawa, Difin S.A.

Siadak G. (2015), Myślenie i uczenie się dzieci w obszarze przyrodniczym. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.

Schaffer R.H. (1994), Epizody wspólnego zaangażowania jako kontekst rozwoju poznawczego. W: A. Brzezińska, G. Lutkowski (red.) Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Zysk i S-ka.

Schaffer R.H. (2009), Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sławińska, M. (2015), Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i co z tego wynika. „Forum Oświatowe”, 27(2).

Topping, K. (2011), Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce. Warszawa, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Traczyński J. (2009), Kim jest (mógłby być) tutor w polskiej szkole? W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Tudge J., Rogoff B. (1995), Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego. W: A.I. Brzezińska, G. Lutkowski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. Poznań, Zysk i S-ka.

Wood D. (1995), Społeczne interakcje jako tutoring. W: A.I. Brzezińska, G. Lutkowski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. Poznań, Zysk i S-ka.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Siadak, G. (2016). Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 76–88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/895