Inkluzja edukacyjna na etapie przedszkola w rozumieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych

Autor

  • Iwona Myśliwczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

edukacja, edukacja inkluzywna, inkluzja

Abstrakt

In the field of education we observe many positive changes in equalising educational opportunities for children and young people with disabilities. The most important changes have led to the inclusive paradigm which posits education of disabled children together with children with special educational needs. The article deals with issues related to educational inclusion, variously understood by parents of disabled children. Parents experiencing the disability of their children tend to normalize their lives, including education in a mainstream kindergarten. When talking about their children’s education, they unveiled personal meanings given to this event, showed their individual truths and the reality they experience. The stories they told were given a subjective meaning, which from their perspective is important and shapes their being.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków, Impuls.

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków, Impuls.

Dłużniewska A., Kucharczyk I. (2014), Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcje. Cieszyn-Kraków, Impuls.

Doroba M. (2010), Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. „Szkoła Specjalna”, 1.

Dryżałowska G. (2003), Narracja jako typ wiedzy i myślenia w pedagogice specjalnej – perspektywy i ograniczenia badawcze. W: E. Górniewicz, A. Krause (red.), Konteksty teoretyczne. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków – Katowice, Impuls.

Gajdzica Z. (2014), Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków, Impuls.

Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.) (2012), Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Karbowniczek J. (red.) (2014), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego. Warszawa, Instytut Wydawniczy ERICA.

Krause A. (2010), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Kruk-Lasocka J. (2012), Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Lechta V. (2010), Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Łoskot M. (2015), Edukacja włączająca czyli inkluzja w edukacji. „Głos Pedagogiczny”, 72.

Rosner K. (2006), Narracja, tożsamość i czas. Kraków, „Universitas”.

Rzeźnicka-Krupa J. (2011), Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków, Impuls.

Sadowska S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit.

Speck O. (2013), Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Szumski G. (2004), Od kształcenia integracyjnego do reedukacji inkluzyjnej – przemiany idei i praktyki. W: C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. T. 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Szumski G. (2009), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Turner J.H. (2002), Face to face: toward a sociological theory of interpersonal behavior. Stanford, Stanford University Press.

Twardowski A. (2009), Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Impuls.

Zamkowska A. (2011), Szkolnictwo specjalne w roli tradycyjnej i nowej. W: M. Chodkowska, D. Osik-Chudowolska (red.), Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. Kraków, Impuls.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Myśliwczyk, I. (2016). Inkluzja edukacyjna na etapie przedszkola w rozumieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 166–180. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/903