Photography in elementary education. Constructing the meaning of the concept of symmetry in the process of interiorization and exteriorization

  • Małgorzata Makiewicz Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

The article presents an example of the application of the concept of photoeducation in teaching symmetry at the early school education level. The process of constructing knowledge is presented on the basis of two mutually complementary processes: interiorization and exteriorization.

Bibliografia

Berger J. (2011), Zrozumieć fotografię, translated by K. Olechnicki. In: M. Frąckowiak, M. Krajewski, K. Olechowski, Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Warszawa, Fundacja Nowej kultury Bęc Zmiana.

Bohnsack R. (2004), Dokumentarna interpretacja obrazu - w stronę rekonstrukcji ikonicznych zasobów wiedzy. In: S. Krzychała (ed.) (2004), Społeczne przestrzenie doświadczenie – metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław, WN DSWE.

Bronowski J. (1984), Źródła wiedzy i wyobraźni, translated by S. Amsterdamski. Warszawa, PIW.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji, translated by T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków, Universitas.

Butterworth B. (1999), Neuroscience: a head for figures. Science, 284.

Cackowska M. (1985), Koncepcja nauczania czynnościowego i możliwości jej realizacji na szczeblu nauki początkowej, „Życie Szkoły”, 9.

Eco U. (1972), Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, translated by J.Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg i M. Olesiuk. Warszawa, Czytelnik.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, GWP.

Gnitecki J. (1988), Supernauczanie. Perspektywy nowej edukacji. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (ed.) (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa, Nowa Era.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa, WSiP.

Hankała A. (2009), Aktywność umysłu w procesie wydobywania informacji pamięciowych. Warszawa, WUW.

Jeffrey I. (2009), Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów, translated by J. Jedliński. Kraków, Universitas.

Klus-Stańska D. (2004), Światy dziecięcych znaczeń - poszukiwanie kontekstów teoretycznych. In: D. Klus-Stańska (ed.), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa, Żak.

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Żak.

Klus-Stańska D. (2009), Polska rzeczywistość dydaktyczna - paradygmatyczny taniec św. Wita. In: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (eds.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Impuls.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.

Kozielecki J. (1976), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, PIW.

Kozioff M. (2009), Przedmowa do: I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów, translated by J. Jedliński. Kraków, Universitas.

Lakoff G. (2008), The Neural Theory of Metaphor. In: R.W. Gibbs jr. (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York, Cambridge University Press.

Lewandowska-Tomaszczyk b. (2009), Kategorie obrazowania i reprezentacja rzeczywistości. In: A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz (eds.), Między obrazem a tekstem. Łódź, WUŁ.

Limont W. (2012), Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot, GWP.

Luhmann N. (2006), Kultura jako pojęcie historyczne, translated by M. Lipnicki. In: E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski (eds.), Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Kraków, Universitas.

Makiewicz M. (2010), Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna dla nauczycieli. Szczecin, WNUS.

Makiewicz M. (2012a), Poznawcza sieć matematycznego myślenia. Szczecin, SkNMDM. Makiewicz M. (2012b), Mathematical cognition in metaphors expressed through photography, „Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology”, 2.

Makiewicz M. (2013), O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. Szczecin, SkNMDM US.

Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości. Gdańsk, GWP.

Ogonowska A. (2006), Twórcze metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – Goffman. Kraków, Universitas.

Piaget J. (1966a), Narodziny inteligencji dziecka, translated by M. Przetacznikowa. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1966b), Studia z psychologii dziecka, translated by T. kołakowska. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1977), Dokąd zmierza edukacja, translated by M. Domańska. Warszawa, PWN.

Platon (1958), Państwo, ks. VII, r. I-III, translated by W. Witwicki. Warszawa, PWN.

Przetacznik-Gierowska M. (1993), Świat dziecka. Aktywność – Poznanie – Środowisko. Kraków, UJ.

Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Warszawa, WSiP.

Stiegler B. (2009), Obrazy w fotografii. Album metafor fotograficznych. Kraków, Universitas.

Sztompka P. (2012), Wyobraźnia wizualna i socjologia. In: M. Bogunia- Borowska, P. Sztompka (eds.) (2012), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków, Znak.

Sztompka P. (2006), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa, WN PWN.

Szmidt K. J. (2005), Paula Torrance’a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych. In: W. Limont, J. Cieślikowska (eds.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, t.1. Kraków, Impuls.

Śpiewak S. (2013), Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość. Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Van Dijk j. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, translated by J. Konieczny. Warszawa, WN PWN.

Wojnar I. (1971), Estetyka i wychowanie. Warszawa, PWN.

Wygotski L. (1989), Myślenie i mowa, translated by E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa, PWN. Zdanowicz-Kucharczyk k. (2010), Fotografia oknem na świat społeczny. In: H. Kędzierska (ed.) (2010), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Olsztyn, WN UWM.

Opublikowane
2014-04-22
Jak cytować
Makiewicz, M. (2014). Photography in elementary education. Constructing the meaning of the concept of symmetry in the process of interiorization and exteriorization. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 59-73. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/923