O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest publikowanie ściśle naukowych tekstów dotyczących historii średniowiecza oraz problematyki dotyczącej badań językoznawczych, literaturoznawczych oraz archeologicznych z zakresu średniowiecza.

Indeksowanie w bazach danych

  • BazHum
  • Index Copernicus International: ICV 2016 32.15
  • CEEOL
  • Google Scholar
  • ERIH Plus

Polityka Open Access

Otwarty dostęp gratis. Publikacja jest dostępna w Internecie dla każdego. Dostęp jest nieodpłatny i nie jest ograniczony środkami technicznymi. Odbiorca publikacji, który uzyskał do niej dostęp w ten sposób nie może z niej korzystać w zakresie szerszym niż to wynika z ustawowo określonego dozwolonego użytku.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Wszystkie artykuły przesłane do publikacji w „Studiach z Dziejów Średniowiecza” są recenzowane pod kątem autentyczności, problemów etycznych i oryginalności.

Obowiązki redakcji:

Monitorowanie standardów etycznych: redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciw wszelkim nadużyciom w publikowaniu tekstów naukowych.

Uczciwość: nadsyłane teksty są oceniane pod względem poziomu naukowego bez brania pod uwagę rasy, płci, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, pochodzenia narodowego i państwowego lub ideologii politycznej wyznawanej przez autorów.

Decyzje dotyczące publikacji: redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji, który ze zgłoszonych artykułów powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego poziomie naukowym, oryginalności oraz związku z zakresem tematycznym czasopisma.

Poufność: Redakcja są zobowiązani do przestrzegania poufności recenzowania wszystkie materiały przesyłanych do czasopisma. Nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym do oceny tekście nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, członkami rady redakcyjnej i wydawcą czasopisma.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym do oceny tekście nie mogą być wykorzystywane przez redakcję do własnych badań bez pisemnej zgody autorów. Redakcja zawsze stawia na pierwszym miejscu standardy intelektualne i etyczne.

Poziom i uczciwość badań naukowych: redakcja będzie stać na straży poziomu publikowanych tekstów poprzez publikowanie poprawek i sprostowań, retrakcję tekstów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i fałszowanie danych są niedopuszczalne.

Retrakcja artykułów: redakcja czasopisma podejmie decyzję o retrakcji artykułów w przypadku, gdy:

- istnieją niepodważalne dowody na to, że ustalenia zawarte w publikacji są niewiarygodne, powstały w wyniku niewłaściwego postępowania badawczego (np. falsyfikacji danych), ewentualnie w wyniku niezamierzonego błędu (np. błędnych obliczeń lub błędu w przeprowadzonym doświadczeniu)

- ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu i nie zaznaczono tego odpowiednim odsyłaczem, nie uzyskano na to zezwolenia wcześniejszego wydawcy lub nie ma to uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji – autoplagiatu)

- publikacja jest plagiatem lub powstała z naruszeniem etyki badań naukowych.

 

Obowiązki autorów:     

Standardy publikacji: autorzy publikacji opartych na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane bazowe (źródłowe) powinny być dokładnie przedstawione w treści. Artykuł powinien zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia, aby umożliwić innym wykorzystanie znajdujących się tam ustaleń. Falsyfikacja wyników i publikowanie fałszywych lub niedokładnych ustaleń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie złożonego do druku tekstu lub retrakcję opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali dzieło i/lub słowa innych badaczy, powinni wyraźnie zaznaczyć, że należą one do ich dorobku. Plagiat i falsyfikacja danych są niedopuszczalne.

Umożliwienie dostępu do danych: autorzy mogą zostać poproszeni o podanie danych, na których została oparta ich publikacja złożona do druku do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani na umożliwienie publicznego dostęp do takich danych i powinni być przygotowani na przechowywanie takich danych przez rozsądny czas po opublikowaniu ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub równoległa: autorzy nie powinni na ogół publikować tekstów przedstawiających zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Autorstwo tekstu przekazanego do druku: autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie lub interpretację danych i treści przedstawionych w artykule. Wszyscy, którzy wnieśli swój wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Autor wiodący powinien być pewien, że zostało uwzględnione autorstwo wszystkich, którzy brali rzeczywisty udział w opracowaniu tekstu, a także, co do tego, że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Cytowanie: zawsze należy dbać o uznanie dorobku innych badaczy. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na treści zawarte w tekście zgłaszanym do publikacji.

Podstawowe błędy w opublikowanych dziełach: gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim opublikowanym dziele, wówczas jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji lub wydawcy czasopisma oraz współpracy z redakcją przy publikacji sprostowania lub retrakcji opublikowanego artykułu.

Obowiązki recenzentów:

Wkład w podejmowanie decyzji o publikacji lub nie złożonego tekstu: recenzje pomagają redakcji w podejmowaniu decyzji o publikacji, mogą również pomóc autorom w ulepszeniu tekstu.

Szybkość procesu recenzyjnego: każdy recenzent, który uważa, że nie posiada kompetencji do zrecenzowania powierzonego mu tekstu lub wie, że nie podoła temu zadaniu z przyczyn czasowych, powinien powiadomić o tym redakcję i zrezygnować z funkcji recenzenta.

Poufność: wszystkie manuskrypty otrzymane do recenzji należy traktować jako poufne. Nie wolno ich pokazywać innym ani omawiać ich treści z osobami innymi niż osoby upoważnione przez redakcję.

Standardy obiektywizmu: recenzje powinny być obiektywne. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy i przeprowadzać ich racjonalną argumentację.

Standardy oceny cytowania literatury naukowej: recenzenci powinni wskazać opublikowane prace, które nie były cytowane przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa ocenianego tekstu do innych opublikowanych artykułów należy zgłaszać redakcji.

Wykorzystywanie informacji i ustaleń oraz konflikt interesów: informacje lub ustalenia zawarte w recenzowanych publikacjach muszą pozostać poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny tekstów, których autorzy mogą znajdować się w jakimkolwiek konflikcie interesów z nimi.