Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Zasady ogólne

 1. Przedmiotem publikacji są teksty o ściśle naukowym charakterze, dotyczące historii średniowiecza, jego recepcji w epokach późniejszych, oraz źródeł historycznych powstałych w okresie średniowiecza.
 2. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Teksty autorów krajowych są publikowane:
 3. a) w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim;
 4. b) w języku angielskim ze streszczeniem w języku angielskim.

Teksty autorów zagranicznych publikowane są w językach obcych, ze streszczeniem w języku polskim.

 1. Czasopismo publikuje teksty w dwóch stałych działach:

 - Artykuły

 - Źródła

Autorzy

 1. W trakcie przygotowań do wydania tomu czasopisma Autorzy są zobowiązani do:

1) złożenia w ustalonym wcześniej terminie tekstów w formie elektronicznej na adres internetowy Redakcji wraz ze streszczeniem w języku polskim i krótką notą na temat autora zawierającą imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, e-mail do opublikowania w spisie autorów czasopisma oraz numer telefonu do wiadomości Redakcji;

2) stosowania w tekście i aparacie naukowym (przypisach) zasad zapisu bibliograficznego zgodnie z Instrukcją wydawniczą (punkt V).

3) złożenia Oświadczenia o dziele (załącznik 1).

 1. W przypadku złożenia tekstu z ilustracjami Autorzy zobowiązani są ponadto do:

1) przesłania na adres internetowy Redakcji ilustracji w formacie graficznym JPG lub TIFF z dokładnymi informacjami na temat ich autora, tytułu i pochodzenia;

2) dostarczenia kopii zgody właściciela na publikację ilustracji.

 1. Redakcja umożliwia publikację tekstów autorów zagranicznych w językach obcych ze streszczeniem w języku polskim.
 2. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1,5 znormalizowanego arkusza autorskiego, tj. 60 tys. znaków ze spacjami, zaś streszczeń – 1800 znaków ze spacjami.
 3. Teksty należy składać według przyjętego wzorca:

1) w przypadku artykułów naukowych i materiałów źródłowych – umieszczenia w lewym górnym rogu imienia i nazwiska Autora, poniżej nazwy instytucji i po przecinku miejscowości, z której pochodzi lub w której jest zatrudniony, oraz poniżej wyśrodkowanego tytułu;

2) w przypadku materiałów źródłowych – umieszczenia pod tekstem omówienia wyśrodkowanego nagłówka „Aneks źródłowy” i poniżej edycji źródła według zasad wskazanych w artykule (omówieniu źródła).

 1. Po otrzymaniu recenzji i podjęciu przez Redakcję decyzji o druku artykułu autor zobowiązany jest do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii recenzentów lub – w przypadku odmowy dokonania poprawek – ustosunkowania się do recenzji w formie pisemnej.

Redakcja

 1. Działania Redakcji w zakresie prac nad kolejnym tomem czasopisma obejmują:

1) ustalenie i ogłoszenie na stronie internetowej terminu oddania tekstów do druku w kolejnym tomie czasopisma;

2) wstępną weryfikację tekstów przez Komitet Redakcyjny;

2) skierowanie otrzymanych tekstów do recenzji przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych;

3) na podstawie recenzji podjęcie decyzji o druku poszczególnych artykułów.

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów.
 2. Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych. Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej, ghostwriting”, „guest authorship” będą zgłaszane odnośnym instytucjom (instytucjom zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorów naukowych itp.).

Recenzja wydawnicza

 1. Procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą oraz Autorów nadesłanych do Redakcji artykułów.
 2. Recenzja wydawnicza obejmuje ocenę nadesłanego do publikacji tekstu pod względem wartości naukowej oraz jego rzetelności i poszanowania cudzych praw autorskich.
 3. Do recenzji artykułów powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych nie mających z Autorem konfliktu interesów określonego w ust. 16 i nie posiadających wiedzy o tożsamości Autora recenzowanego tekstu.
 4. Za konflikt interesów między Autorem tekstu a recenzentem uznaje się:

1) powiązania osobiste w postaci pokrewieństwa, związków prawnych oraz konfliktu osobistego;

2) relacje zawodowe w postaci zwierzchnictwa/podległości w instytucjach naukowych;

3) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu 2 lat przed sformułowaniem recenzji.

 1. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora artykułu.
 2. Sporządzoną w wersji elektronicznej i pisemnej recenzję recenzent przekazuje redaktorowi czasopisma, który następnie przesyła ją Autorowi artykułu.
 3. W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu bądź kieruje go do innego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie jest przyjmowany do druku.

Instrukcja wydawnicza

Redakcja prosi autorów tekstów o stosowanie skrótów czasopism i wydawnictw źródłowych zgodnie z zamieszczonym spisem:

 

Skróty archiwów, źródeł, publikacji i serii wydawniczych

 

Acta UNC  Acta Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu

AGAD       Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ           Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 1-19, wyd. K. Liske, A. Prochaska, Lwów 1868–1906

AP              Archiwum Państwowe

ASPK         Akta stanów Prus Królewskich, t. 1-4, wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1955–1967

AU             Akademia Umiejętności

BP              Bullarium Poloniae, t. 1–7, eds. I. Sułkowska­­‑Kuraś, S. Kuraś, H. Wajs, Rzym–Lublin 1982–2006

BS              Baltische Studien, AF – Alte Folge; NF – Neue Folge

CDBrand.  Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken, und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hg. v. A.F. Riedel, Th. 1 = A (Bd. 1–15); Th. 2 = B, (Bd. 1–6); Th. 3 = C (Bd. 1–3); Th. 4 = D (Bd. 1), Supplementband, Namenverzeichnis zu sämmtlichen Bänden (Bd. I–II), Chronologisches Register zu sämmtlichen Bänden (Bd. 1–2), Berlin 1836–1869

CDMG       Codex dipolmaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J.K. Kochanowski, Warszawa 1919

CPH           Czasopismo Prawno­Historyczne

DKM          Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., wyd. B. Ulanowski, Kraków 1888

Długosz      Johannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Varsoviae 1964 i nn. (lib. – wydanie łacińskie, ks. – tłumaczenie polskie)

GSPK         Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin­­‑Dahlem; w ramach tego OF – Ordensfoliant; OBA – Ordensbriefarchiv

HU             Hansisches Urkundenbuch, Bd. 1–11, Halle–Leipzig–Weimar 1876–1939

KDM          Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1–4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876–1905

KDP           Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 1–4, wyd. J. Bartoszewicz, M. Bobowski, A. Muczkowski, L. Rzyszczewski, Warszawa 1847–1887

KDŚ           Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1–3, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1951–1964

KDW         Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–11, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, H. Kowalewicz, F. Piekosiński, R. Walczak, I. Zakrzewski, Poznań 1877–1999

KH             Kwartalnik Historyczny

KHKM       Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

KKG          Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz‑Biskupowa, Toruń 1985

KKK          Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. 1–2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874–1883

KMW         Komunikaty Mazursko‑Warmińskie

Kujot          S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz. 1: do roku 1309, RTNT, 1913–1916, R. 20–23; cz. 2: Pomorze i ziemia chełmińska 1309–1380), RTNT, 1922–1937, R. 29–31

Lites           Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum

MGH          Monumenta Germaniae Historica; DCH – Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters (Scriptores qui vernacula lingua usi sunt); SS – Scriptores

MPH          Monumenta Poloniae Historica; s.n. – seria nova

MRPS        Matricularum Regni Poloniae summaria, t. 1–5/1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1919; t. 5/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961

MH             Miesięcznik Heraldyczny

MPV          Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1–3, wyd. E. Ptaśnik, Kraków 1913–1914

MUB          Mecklenburgisches Urkundenbuch, Bd. 1–25, hg. G.F. Lisch et al., Schwerin 1863–1936

NP              Nasza Przeszłość

P                 Pommerellisches Urkundenbuch, hg. v. M. Perlbach, Danzig 1882

PH              Przegląd Historyczny

PSB            Polski słownik biograficzny

PrUB          Preussisches Urkundenbuch, Bd. 1–6, hrsg. v. R. Philippi, C.B. Woelky, A. Seraphim et al., Königsberg–Marburg 1909–2000

PU              Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1–10, hrsg. v. R. Klempin, R. Prümers et al., Stettin 1868–1962; Bd. 1, bearb. v. K. Conrad, Köln–Wien 1970

PZ              Przegląd Zachodniopomorski

RAU          Rozprawy Akademii Umiejętności

Regesten    Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus Askanischen Hause, Bd. 1–11, hrsg. v. H. Krabbo, G. Winter, Leipzig 1910–1930, Suplementband, Berlin 1955

RG             Rocznik Gdański

RH             Roczniki Historyczne

RHer          Rocznik Heraldyczny

RHD          Regesta historico‑diplomatica Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum, Bd. 1–2, hrsg. v. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948–1950 (wyd. 2, 1973)

RŁ              Rocznik Łódzki

Rocz. Hum.    Roczniki Humanistyczne

RTNT         Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

SBPN         Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1–4, Suplement, red. S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk 1995–1998

SHGChełm.    Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, oprac. K. Porębska przy współpracy M. Grzegorza, Wrocław 1971

SHGK        Słownik historyczno­geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1–5, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, A. Marzec, Z. Leszczyńska­Skrętowa, K. Nabiałek, F. Sikora, J. Szyszka, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek, Wrocław 1980–1991; Kraków 1993–2016

SHGL        Słownik historyczno­geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983

SHGLiw.   Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, oprac. M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, Warszawa 2017

SHGP         Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 1–5, oprac. S. Chmielewski, P. Dembiński, T. Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, G. Rutkowska, I. Skierska, Wrocław 1982–1991; Poznań 1992–2016

SHGPł.       Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, z. 1–4, oprac. A. Borkiewicz-Celińska, Wrocław 1980–1981; Warszawa 1998–2000

SHGWar.   Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, Warszawa 2013

SHGWiel.  Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, oprac. R. Rosin, Warszawa 1963

SHGWysz. Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, A. Borkiewicz-Celińska, Wrocław 1971

SP               Starodawne prawa polskiego pomniki

SPś             Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1–11, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1981–2007; t. 12, red. S. Górzyński, Warszawa 2012

SRG           Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi

SRP            Scriptores rerum Prusicarum

SSS            Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 1–7, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1961–1985

SŹ              Studia Źródłoznawcze

Toeppen     Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 1-5, hrsg. M. Toeppen, Leipzig 1873–1886

Thunert       Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Anteils (Westpreussen), hrsg. F. Thunert, Bd. 1: 1466-1479, Danzig 1896

UBC   Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992

UC      Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992

UKD   Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak, S. Szybkowski, Kórnik 2014

UL      Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994

UŁS    Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, Wrocław 1985

UM     Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, Wrocław 1990

UP       Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998

UPK    Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław 1990

UPW   Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Spisy, oprac. B. Śliwiński, Wrocław 1989

UR      Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987

UW     Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, Wrocław 1985

WSB          Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1981

ZDKK        Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. 1–2, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965–1973

ZDM          Zbiór dokumentów małopolskich, t. 1–8, wyd. I. Sułkowska­­‑Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1962–1975

ZH              Zapiski Historyczne (wcześniej: Zapiski TNT – Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu)

ZK              Ziemia Kujawska

ZWG   Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins

Artykuły

Treść polityki prywatności.