Procedura recenzowania

Procedura recenzji

  1. Procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą oraz Autorów nadesłanych do Redakcji artykułów.
  2. Recenzja wydawnicza obejmuje ocenę nadesłanego do publikacji tekstu pod względem wartości naukowej oraz jego rzetelności i poszanowania cudzych praw autorskich.
  3. Do recenzji artykułów powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych nie mających z Autorem konfliktu interesów określonego w ust. 16 i nie posiadających wiedzy o tożsamości Autora recenzowanego tekstu.
  4. Za konflikt interesów między Autorem tekstu a recenzentem uznaje się:

1) powiązania osobiste w postaci pokrewieństwa, związków prawnych oraz konfliktu osobistego;

2) relacje zawodowe w postaci zwierzchnictwa/podległości w instytucjach naukowych;

3) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu 2 lat przed sformułowaniem recenzji.

  1. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora artykułu.
  2. Sporządzoną w wersji elektronicznej i pisemnej recenzję recenzent przekazuje redaktorowi czasopisma, który następnie przesyła ją Autorowi artykułu.
  3. W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu bądź kieruje go do innego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie jest przyjmowany do druku.