O czasopiśmie

Informujemy, że na artykuły do tomu 17 (2023) czekamy DO 30 KWIETNIA 2023 R. Artykuły prosimy przesyłać na adres fpojsr@ug.edu.pl przygotowane zgodnie z Wytycznymi dla Autorów.

Cel i zakres tematyczny

„Język – Szkoła – Religia” (JSR)  to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.

Indeksowanie w bazach

  • ERIH PLUS (link)
  • Index Copernicus International
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum (link)
  • POL-index Polska Baza Cytowań

Wydawca

Wersja papierowa: Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.
Wersja elektroniczna: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Historia czasopisma

JSR ukazuje się od 2006 r., początkowo z numerem ISBN jako księga referatów, a następnie jako czasopismo – kolejno: rocznik (tomy V i VI, 2010–2011), półrocznik (tomy VII–IX, 2012–2014), kwartalnik (tomy X–XIV, 2015–2019) i ponownie rocznik (od tomu XV, 2020). Założycielką czasopisma i jego pierwszą redaktor naczelną (do 2020 r.) jest prof. dr hab. Aneta Lewińska, po niej funkcję redaktora naczelnego przejął prof. dr hab. Edward Jakiel, a od 2023 r. redaktor naczelną jest dr hab. Zofia Pomirska, prof. UG.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf .

Komitet Redakcyjny czasopisma „Język – Szkoła – Religia” przy współudziale Rady Naukowej czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma. Prace niespełniające wymogów formalnych i edytorskich są odsyłane Autorom z prośbą o poprawę. Artykuły studentów i doktorantów muszą mieć rekomendację opiekuna naukowego. Zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny artykuły są kodowane przez redaktora numeru i jako bezimienne przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów (aktualna lista recenzentów na stronie internetowej) spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci – rozpoznawszy autora dzieła – są zobowiązani do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów dotyczących bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).