O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

"Język - Szkoła - Religia" to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.

Indeksowanie w bazach

  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • BazHum - Baza Humanistyczna

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich jest Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o., Pelplin

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Historia czasopisma

JSR ukazuje się od 2006 roku, początkowo z numerem ISBN jako Księga referatów;

od 2010 roku, tom V, numer ISSN – czasopismo, rocznik;

od 2012 roku, tom VII, czasopismo, półrocznik;

od 2015 roku, tom X, czasopismo, kwartalnik.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf .

Komitet Redakcyjny czasopisma „Język – Szkoła – Religia” przy współudziale Rady Naukowej czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma. Prace niespełniające wymogów formalnych i edytorskich są odsyłane Autorom z prośbą o poprawę. Artykuły studentów i doktorantów muszą mieć rekomendację opiekuna naukowego. Zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny artykuły są kodowane przez redaktora numeru i jako bezimienne przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów (aktualna lista recenzentów na stronie internetowej) spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci – rozpoznawszy autora dzieła – są zobowiązani do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów dotyczących bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).