Procedura recenzowania

Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany „double blind review”, tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie znają danych autora. Również autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów. Raz w roku Redakcja publikuje listę recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku kalendarzowym. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji. Procedurze recenzowania double blind peer review podlegają wszystkie rozprawy naukowe (artykuły).

Formularz recenzji dostępny jest tutaj.