Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich

Autor

  • Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Monika Gościk Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Maciej Hawryluk Instytut Informatyki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe:

klastry, współpraca biblioteczna, polskie biblioteki lokalne, Klaster Bibliotek Bi@lskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono definicje i typologie klastrów. Opisana została geneza podjętej inicjatywy budowania lokalnego klastra nauki i kultury. Omówione zostały cele i założenia projektu oraz plany rozwoju i przyszłej współpracy pomiędzy tworzącymi go bibliotekami, a także bibliotekami i ich otoczeniem zewnętrznym. W końcowej części artykułu scharakteryzowana została informacyjno-edukacyjna platforma Klastra Bibliotek Bi@lskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BRODZICKI Tomasz, SZULTKA Stanisław. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie. 2002, nr 4, s. 45-60. ISSN 0137-5466.

DROŻNIAKIEWICZ Piotr. Rozwiązania organizatorskie prostego klastra usługowego [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.pevich.biz/Rozwiazania%20organizatorskie%20prostego%20klastra%20uslugowego.pdf. Stan z dnia 28.04.2010.

FRĄCZKIEWICZ-WRONA Aldona. Rola szkoły wyższej w realizowaniu koncepcji klastrów (na podstawie Strategii Lizbońskiej). In BAJOR Ewa (red.). Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006, s. 128-138. ISBN 83-7497-016-2, 978-83-7497-016-7.

GANCARCZYK Marta. Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach. Organizacja i Kierowanie. 2005, nr 4, s. 77-92. ISSN 0137-5466.

GORYNIA Marian, JANKOWSKA Barbara. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, 2008. ISBN 978-83-7251-903-0.

GORYNIA Marian, JANKOWSKA Barbara. Koncepcja klastrów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych. Ekonomista. 2007, nr 3, s. 311-340. ISSN 0013-3205.

GÓRA Jolanta. Dynamika klastra − zarys teorii i metodyka badań. Wrocław: I-BiS,2008. ISBN 978-83-85773-99-3.

GRYCUK Adrian. Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania. Organizacja i Kierowanie. 2003, nr 3, s. 3-16. ISSN 0137-5466.

LAMBERTI Maria, ANDRUSZKO Hanna. EKONLEX jako platforma dziedzinowa z zakresu prawa i ekonomii [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ml.put.poznan.pl/konf_idn/art/3_1.pdf. Stan z dnia 26.04.2010.

MIKOŁAJCZYK Bożena, KURCZEWSKA Agnieszka, FILA Joanna. Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7641-152-1.

PORTER Michael E. Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. ISBN 82-208-1287-9.

SKAWIŃSKA Eulalia, ZALEWSKI Romuald I. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. ISBN 978-83-208-1820-8.

STASZEWSKA Jolanta. Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7641-057-9.

SZULTKA Stanisław (red.). Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski. Gdańsk: IBnGR, 2004. ISBN 83-89443-17-1.

Opublikowane

2010-07-20

Jak cytować

Dziołak, M., Gościk, M., & Hawryluk, M. (2010). Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 21–34. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1752

Numer

Dział

Badania i wizje