O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Każdy kolejny numer Ars Educandi koncentruje się wokół kategorii tytułowej, do której zaproszeni autorzy mogą odnosić swoje zainteresowania badawcze. Objęcie publikowanych artykułów wspólnym tytułem ma otworzyć możliwość komunikacji między wszystkimi dyscyplinami nauk o edukacji. Kategorie tematyczne czasopisma są na tyle ogólne i wielokontekstowe, aby można było odnieść do nich badania z różnych dyscyplin pedagogiki. Jednocześnie są one wyrazem konkretnej sprawy, która może łączyć te zróżnicowane dyscypliny. Cześć tematyczna jest uzupełniona działem Recenzje – Inspiracje – Polemiki, który w zamierzeniu ma pomagać w radzeniu sobie z niezwykłą obfitością rodzimego i zagranicznego rynku wydawniczego. Nie ograniczając autorów do klasycznej formy recenzji zachęcamy do przybliżania inspirujących lub/i dyskusyjnych pozycji. Ars Educandi, poza systematycznie publikowanymi rocznikami, to także monografie.

 

Polityka Open Access

Publikacja jest dostępna w Internecie dla każdego. Dostęp jest nieodpłatny i nie jest ograniczony środkami technicznymi. Odbiorca publikacji, który uzyskał do niej dostęp w ten sposób nie może z niej korzystać w zakresie szerszym niż to wynika z ustawowo określonego dozwolonego użytku.

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Ars Educandi dba o jakość publikacji naukowych z uwzględnieniem wytycznych MNiSW odnośnie rzetelności pracy naukowej oraz uznania autorstwa. Dotyczy to także standardów etycznych opracowanymi przez COPE.

Nieetyczne praktyki autorskie: Czasopismo dokłada starań, by wszystkie teksty przyjęte do publikacji spełniały standardy etyczne. Zarówno redakcja, jak i również odbiorcy tekstów mają prawo wiedzieć o podmiotach zaangażowanych w powstanie tekstów publikowanych w Ars Educandi, jak i mieć pewność co do uczciwości i rzetelności autorów. Czasopismo ma opracowane procedury mające na celu wykluczanie artykułów nieoryginalnych, plagiatów, autoplagiatów i publikacji wtórnych względem wcześniejszych prac. Jednocześnie prosimy autorów do postępowania etycznego, zgodnego z rzetelnymi praktykami naukowymi.

Standard recenzji i jej jednolitość: Redakcja Ars Educandi ma za zadanie by postępować etycznie, także w kontekście procedury recenzyjnej tekstów. Procedura jest jasno opisana i dostępna dla zgłaszających swoje teksty. Recenzje prowadzone są w sposób standaryzowany. Ars Educandi publikuje również artykuły autorstwa członków redakcji - takie teksty muszą przejść identyczną ścieżkę recenzji i akceptacji przez resztę członków redakcji czasopisma. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wyjątkowe traktowanie członków redakcji w procesie wydawniczym.

Sprawy konfliktowe i tryb odwoławczy: Podczas kontaktów z autorami jak i recenzentami, redakcja dopuszcza polemikę i uargumentowaną dyskusję. Uwagi krytyczne powinny być składane członkom redakcji biorącym udział w procesie wydawniczym. Komunikacja jest symbolem szacunku i postępowania etycznego, dlatego z szacunkiem i powagą traktujemy wszelkie jej formy w trakcie nie tylko procesu wydawniczego, ale także całościowej pracy redakcji. Jednocześnie redakcja Ars Educandi - dbając o poufność recenzji - nie udostępnia swojej korespondencji z autorami i recenzentami, z wyłączeniem sytuacji w której zgłaszają na to wyraźną prośbę. Redakcja nie ujawnia tożsamości recenzentów poszczególnych tekstów. Jednocześnie redakcja Ars Educandi uważa za niestosowne publikowanie czy publiczne komentowanie pracy recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych przez autorów i autorki.

Procedura anty-plagiatowa: W celu zapewnienia autentyczności, redakcja stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w przypadku jego wykrycia. Przypadki takich negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, et cetera). Autoplagiat: Ars Educandi nie dopuszcza do publikacji tekstów publikowanych poprzednio w innych czasopismach czy monografiach (text recycling). Akceptowalne jest wykorzystanie partii tekstu dotyczących metody czy dotychczasowego stanu wiedzy z wyraźnym zaznaczeniem źródła. Autor / autorka winna jasno wskazać miejsca poprzedniej publikacji i upewnić się czy nie narusza praw autorskich osób trzecich np. współautorów czy podmiotów wydawniczych. Publikacja wtórna: Ars Educandi publikuje oryginalne artykuły naukowe. Za niewskazane uważamy prezentowanie już opublikowanych badań, opatrzonych jakościowo wtórnymi wnioskami. Oczywiście autor może nawiązać do wcześniej zebranych materiałów czy przeprowadzonych badań. Należy jednak wyraźnie ten fakt zaznaczyć i uzasadnić (np. nowymi kontekstami, spostrzeżeniami, pytaniami, wnioskami etc.) Uznanie autorstwa: Każdy autor ma obowiązek poinformować redakcję Ars Educandi o udziale innych autorów czy wyspecjalizowanych podmiotów w powstaniu publikacji jak i również badań będących podstawą tejże. Należy unikać sytuacji przyznawania autorstwa w wypadkach, gdy udział danej osoby w powstaniu tekstu był znikomy lub żaden. Zasada dotyczy w szczególności przypadków takich jak „ghostwriting” oraz „guest authorship”.

 

Similarity Check

W celu dbałości o wysoką jakoś publikowanych tekstów oraz profesjonalizm, teksty zgłaszane do Ars Educandi poddawane są procedurze Similarity Check mającej na celu wykrycie prób publikowania tekstów nieoryginalnych.

Jawność ws. finansowania: Wszyscy autorzy zobowiązani są do ujawnienia źródeł finansowania publikacji zgłoszonej.