Procedura recenzowania

Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.

Wstępnej recenzji, obejmującej ocenę formalną i tematyczną, dokonują członkowie redakcji i kierują tekst do (co najmniej) dwóch recenzentów. Recenzenci są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem, redakcją lub wydawcą w konflikcie interesów (stosowny zapis znajduje się w umowie z recenzentem). Recenzenci nie mogą być członkami rady redakcyjnej pisma, jak również zespołu redakcyjnego. Recenzje dokonywane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z zasadami etyki (na zasadach double-blind review lub poprzez pisemne oświadczenia o braku konfliktu interesów).

 Konkluzja recenzji zawiera jedno z następujących stwierdzeń: (1) tekst do publikacji w obecnej postaci; (2) publikacja tekstu po wprowadzeniu poprawek; (3) ponowna recenzja tekstu po wprowadzeniu poprawek; (4) tekst nie nadaje się do publikacji. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach. Nazwiska recenzentów podawane są na stronie redakcyjnej danego numeru pisma. Lista recenzentów jest też publikowana na stronie internetowej. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.