Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Autorzy publikacji ujawnili informację o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy).

Wytyczne dla autorów

Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC i przesłany drogą elektroniczną na adres: arseducandi@ug.edu.pl. Wydruk na papierze i zapis na płycie CD nie są konieczne. Należy użyć pisma Times New Roman. Wielkość pisma: – imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12; – tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14; – śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12; – tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12. Cytaty w cudzysłowie; dłuższe cytaty wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0. Tabele i rysunki ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem: – rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf; – rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość; – elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym). Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Giddens 2010, s. 38).

Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających umieszczanych na dole strony ograniczyć do minimum. Imiona autorów cytowanych w tekście powinny być skrócone do inicjałów i konsekwentnie podawane w całym tekście. Bibliografia powinna być sporządzona analogicznie jak we wcześniejszych numerach rocznika. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, tytuł tekstu w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-6) w językach polskim i angielskim.

Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 12 miesięcy. W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres oczekiwania może być dłuższy. Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie są zwracane.

Opłaty

Zgłaszanie i publikacja tekstów w Ars Educandi jest bezpłatna - autorzy nie są i nie będa proszeni o uiszczanie żadnych opłat związanych z publikacją tekstu. Tak samo czytelnicy nie będą proszeni o uiszczanie opłat za dostęp do tekstów publikowanych w czasopiśmie Ars Educandi.

Prawa

Autorzy artykułów zachowują swoje prawa autorskie. Dotyczy to zarówno tekstów już wydanych, jak i tekstów, które w autorzy mogą zgłosić w przyszłości. Wyjątek stanowią prawa, które zezwalają Wydawnictwu na druk i rozpowszechnianie zgłoszonych tekstów.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.