Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
  • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
  • Autorzy publikacji ujawnili informację o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy).

Wytyczne dla autorów

Zgłaszanie tekstów odbywa się przez stronę: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/about/submissions

Wydruk na papierze i zapis na płycie CD nie są konieczne. Należy użyć pisma Times New Roman. Wielkość pisma: – imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12; – tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14; – śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12; – tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12. Cytaty w cudzysłowie; dłuższe cytaty wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0. Tabele i rysunki ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem: – rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf; – rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość; – elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym). Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Giddens 2010, s. 38).

Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających umieszczanych na dole strony ograniczyć do minimum. Imiona autorów cytowanych w tekście powinny być skrócone do inicjałów i konsekwentnie podawane w całym tekście. Bibliografia powinna być sporządzona analogicznie jak we wcześniejszych numerach rocznika. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, tytuł tekstu w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-6) w językach polskim i angielskim.

Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 12 miesięcy. W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres oczekiwania może być dłuższy. Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie są zwracane.

Opłaty

Zgłaszanie i publikacja tekstów w Ars Educandi jest bezpłatna - autorzy nie są i nie będa proszeni o uiszczanie żadnych opłat związanych z publikacją tekstu. Tak samo czytelnicy nie będą proszeni o uiszczanie opłat za dostęp do tekstów publikowanych w czasopiśmie Ars Educandi.

Prawa

Autorzy artykułów zachowują swoje prawa autorskie. Dotyczy to zarówno tekstów już wydanych, jak i tekstów, które w autorzy mogą zgłosić w przyszłości. Wyjątek stanowią prawa, które zezwalają Wydawnictwu na druk i rozpowszechnianie zgłoszonych tekstów.