Dyskursywne konstruowanie wiedzy zgodnie z logiką budowania męskiego habitusu uczniów w klasie szkolnej

  • Sława Grzechnik Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: gender, wiedza, nierówność, habitus, szkoła

Abstrakt

Artykuł ten jest eksploracją sposobów budowania szkolnych struktur wiedzy według norm męskości. Powstał on z zainteresowania tym, jak uczestnictwo w lekcjach może służyć jako praktyka maskulinizacji - praktyka, która pomaga kształtować, wzmacniać i potwierdzać konstrukcje niektórych wersji męskości - i jak chłopcy konstruują tożsamości, które są zgodne lub sprzeczne z tą praktyką.

mnisw128.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Barnes D., 1988, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, tłum. J. Radzicki, WSiP, Warszawa.

Bernstein B., 1990, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.

Bochno E., 2009, Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami [w:] Koniec mitu niewinności. Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.

Bourdieu P., 2008, Zmysł Praktyczny, tł. M. Falski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bourdieu P., Wacquant L., 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Brannon L., 2002, Psychologia rodzaju, Kobiety i męSczyźni: podobni czy różni?, tłum. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bruner J.S., 1980, Ontogeneza aktów mowy [w:] G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.) Badania nad rozwojem języka dziecka, PWN, Warszawa.

Bruner J., 2006, Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Foucault M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Wyd. Aletheia, Warszawa.

Galasiński D., 2008a, Dyskurs a nieznośna lekkość psychopatologii [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, A. Duszak, N. Fairclough (red.), Wyd. Universitas, Kraków.

Galasiński D., 2008b, Men and the Language of Emotions, Palgrave Macmillan, UK.

Giroux H.A., 2010, Reprodukcja. Opór i akomodacja, [w:] H.A. Giroux, L. Witkowski (red.), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Howe Chr., 1997, Gender and Classroom Interaction: A Research Review, SCRE, The Scottish Council for Research In Education, SCRE, Edinburgh.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., 2005, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Klus-Stańska D., 2002, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Konarzewski K., 1991, Problemy i schematy. Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.

Kopciewicz L., 2003, Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kopciewicz L., 2007, Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Kruszewski K., 1993, 45 minut, czyli prawie cała historia jednej lekcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kwaśnica R., 1987, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Oddział Doskonalenia we Wrocławiu.

McLaren P., 2006, Life in Schools, Pearson, New York.

Melosik Z., 2006, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pankowska D., 2004, Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, Gdańsk.

Piaget J., 1996, Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa.

Putkiewicz E., 2002, Proces komunikowania się na lekcji, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Swann J., 2004, Schooled Language: Language and Gender In Educational Settings [in:] J. Holmes, M. Meyerhoff (eds.), The Handbook of Language and Gender, Oxford: Blackwell Publishing.

Sunderland L., 2000, New Understandings of Gender and Language Classroom Research: Text, teacher Talk and Student Talk, „Language Teaching Research”, Vol. 4, No. 2.

Sunderland J., 2006, State of the Art Review article: Gender, Language and Language Education, „Language Teaching”, Vol. 33, No. 4.

Swann J., 2008, Talk Control: An Illustration from the Classroom of Problems in Analysing Male Dominance of Conversation, in Language and Gender, J. Coates (ed.), Blackwell Publishing.

Sztejnberg A., 2006, Profesjonalna baza wiedzy nauczyciela, [w:] Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Wrocław, Wyd. Astrum.

Opublikowane
2014-12-13
Jak cytować
Grzechnik, S. (2014). Dyskursywne konstruowanie wiedzy zgodnie z logiką budowania męskiego habitusu uczniów w klasie szkolnej. Ars Educandi, (11), 159-174. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.12
Dział
Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?