Język i kultura w obrazkach – o problematyce badawczej obrazkowych słowników dla dzieci w kontekście kulturowym

  • Bożena Hojka Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: słownik obrazkowy, słownik dla dzieci, książka obrazkowa, ilustracja

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane problemy badawcze związane z obrazkowymi słownikami dla dzieci. Szczególny nacisk położono na zagadnienie roli obrazu w przekazywaniu treści o charakterze społecznym i kulturowym. Ilustracje zamieszczane w słowniku zawierają reprezentację znaczeń słów, ale także wiedzę pozajęzykową – prezentują różne fragmenty rzeczywistości i wybrane obszary życia społecznego. Z tego względu mogą być badane jako medium kulturowe.

mnisw186.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Anusiewicz J., 1991, Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, „Język a Kultura”, t. 1.

Anusiewicz J., 1994, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biesaga M., 2016, Pictorial Illustration in Dictionaries. The State of Theoretical Art [w:] Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity, eds T. Margalitadze, G. Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Cackowska M., 2010, O pojęciu i pojmowaniu książki obrazkowej na świecie i w Polsce [w:] Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, red. M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Cackowska M., 2017, Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Hallberg K., 2017, Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Hojka B., 2008, Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego: wprowadzenie, „Bibliotekoznawstwo”, nr 27.

Hojka B., 2016, Poznawcze walory ilustracji w słownikach dla dzieci, „Bibliotheca Nostra”, nr 1.

Hupka W., 1989, Wort und Bild: Die Illustrationen in Wörterbüchern und Enzyklopädien, Tübingen: Niemeyer.

Kopińska V., 2016, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, „Rocznik Andragogiczny”, nr 23.

Kümmerling-Meibauer B., Meibauer J., 2017, Pierwsze ilustracje, pierwsze koncepty: książki wczesnokonceptowe [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Kwaśnicka-Janowicz A., 2008, Problemy związane z wprowadzaniem ilustracji do haseł słownikowych [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska,

Kraków: Wydawnictwo Lexis, https://ijp.pan.pl/images/publikacje_elektroniczne/nsl_tom2/11kwasnicka.pdf [dostęp: 6.04.2018].

Lew R. et al., 2017, Competition of definition and pictorial illustration for dictionary users’ attention: An eye-tracking study, „International Journal of Lexicography”, no. 31.

Piekot T., Żurek A., 2008, Ideologie w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotrowski T., 1993, Słowniki języka polskiego [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław: „Wiedza o Kulturze”.

Siemieński T., 1991, Problematyka relacji między językiem a kulturą w pracach językoznawców amerykańskich, „Język a Kultura”, t. 1.

Szczepaniak R., 2000, The Role of Illustrations in Explaining Meaning in Learner’s Dictionaries, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska”, nr 11.

Zając M., 2000, Promocja książki dziecięcej, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Hojka, B. (2018). Język i kultura w obrazkach – o problematyce badawczej obrazkowych słowników dla dzieci w kontekście kulturowym. Ars Educandi, (15), 69-80. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.06