Strażnik, badacz, popularyzator? Problemy tożsamościowe muzealników w dobie przemian zachodzących w muzealnictwie

Autor

  • Michalina Janaszak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.13

Słowa kluczowe:

museum, museum professionals, museologists, museum anthropology

Abstrakt

The article discusses identity issues affecting museum professionals (museologists) facing the current changes that take place in museums. The paper is based on ethnographic research and its main purpose is to present an analysis of the evolution, current situation and future challenges faced by museum professionals. The article also explores some practical aspects and particularities of the museum profession in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Michalina Janaszak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historian and cultural anthropologist, PhD student at the Institute of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include museology, the anthropology of organi- zation and historical anthropology.

E-mail: michalina.janaszak@amu.edu.pl

Bibliografia

Barańska, K. (2011). Edukator muzealny – uwagi niepraktykującego zawodowca o przy- jemnościach i pożytkach muzealnej zabawy. Zarządzanie w kulturze, t. 12, 117–124.

Bieliński, J. (1907). Królewski Uniwersytet warszawski (1816–1831), t. 1: Gabinet numizmatyczny i starożytnych osobliwości. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Folga-Januszewska, D. (2015a). Muzealnik. Zawód, profesja czy powołanie? W: M. Wysocki (red.), I Kongres Muzealników Polskich (s. 57–64). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Folga-Januszewska, D. (2015b). Muzeum: Fenomeny i problemy. Kraków: Universitas.

Hein, G. (2010). Edukacja muzealna, przeł. P. Szaradowski. W: M. Szeląg, J. Skutnik (red.), Edukacja muzealna: Antologia tłumaczeń (s. 59–83). Poznań: Muzeum Narodowe.

Illeris, H. (2010). Zdarzenia wizualne i przyjacielskie oko: metody kształcenia zdolno- ści widzenia w nowych sytuacjach edukacyjnych duńskich muzeów sztuki, przeł. A. Bernaczyk. W: M. Szeląg, J. Skutnik (red.), Edukacja muzealna: Antologia tłumaczeń (s. 203–241). Poznań: Muzeum Narodowe.

Kamińska, A. (2015). (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedago- giczne. Niepublikowana praca doktorska, Poznań.

Kostera, M. (2013). Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kostera, M. (red.) (2007). Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Majewski, P. (2018). Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw zmian. Przegląd Zachodniopomorski, 2, 5–17.

Malinowski, K. (1962). Co wnosi nowego ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach? Ochrona zabytków, 15/2(57), 3–10.

Malinowski, K. (1970). Prekursorzy muzeologii polskiej, Prace Komisji Historii Sztuki – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 9, z. I. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Modnicka, N. (2010). Misjonarz? Zdrajca? Badacz! O problemach etycznych w badaniu własnej grupy religijnej. W: K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych. Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 49, 115–137.

Mörsch, C. (2009). At a Crossroads of Four Discourses: documenta 12 Gallery Education in between Affirmation, Reproduction, Deconstruction, and Transformation. W: C. Mörsch and research team of the documenta 12 education (eds.), Documenta 12 education 2: Between Critical Practice and Visitor Services Results of a Research Project (pp. 9–31). Zürich: Diaphanes.

Murawska, A. (2015). Zawód: muzealnik. Spojrzenie okiem historyka. Museion Poloniae Maioris, Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich, t. 2, 67–77.

Nadolska-Styczyńska, A. (2011). Być muzealnikiem: pytanie o tożsamość zawodową? Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2, 48–64.

Niezabitowski, M. (2019). Muzealnik a wspólnota pamięci. Próba zdefiniowania pojęć na użytek zmian legislacyjnych. Muzealnictwo, 60, 233–245.

Oldenburg, R. (1989). The Great Good Place. New York: Paragon House. Simon, N. (2010). The Participatory Museum. Santa Cruz, CA: Museum 2.0. Treter, M. (1917). Muzea współczesne. Kijów: Redakcja Muzeum Polskiego.

Źródła internetowe

http://muzealnictwo.com/2013/09/muzea-dzis-rozmowa-z-dr-hab-malgorzata-omila-nowska-podsekretarz-stanu-w-mkidn/ [dostęp: 20.05.2020].

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/protest-pracownikow-kultury [dostęp: 20.05.2020].

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf [dostęp: 15.05.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-08-14

Jak cytować

Janaszak, M. (2020). Strażnik, badacz, popularyzator? Problemy tożsamościowe muzealników w dobie przemian zachodzących w muzealnictwie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), 259–272. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.13