O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Gdańskie Studia Międzynarodowe publikuje artykuły z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego, geopolityki i geoekonomii. Celem czasopisma jest interdyscyplinarne, wielowymiarowe oraz wielopoziomowe analizowanie złożonych procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym.

Indeksacja w bazach danych

Prawo autorskie

Czasopismo "Gdańskie Studia Międzynarodowe" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access). 

Zasady etyczne

Procedura recenzji:

Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzji, w której uczestniczy co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów artykułu naukowego. Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, co oznacza, że autor/autorzy artykułu naukowego i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W szczególnych przypadkach recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów – oświadczenia, że nie występują żadne bezpośrednie relacje osobiste, tj. pokrewieństwo, związek małżeński czy też relacje zawodowe albo współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji. Procedura recenzji kończy się przygotowaniem przez recenzenta recenzji, która zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji albo do jego odrzucenia.

Redakcja czyni również starania, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritng, które są przykładem nierzetelności naukowej. Należy zatem pamiętać, że każdy autor, który przyczynił się do powstania opracowania (np. w wyniku napisania fragmentu pracy, bądź jej sprawdzenia pod kątem uwag i sugestii) powinien być wymieniony wraz z podaniem jego afiliacji jako współautor bądź w podziękowaniach na pierwszej stronie tekstu.

Kryteria kwalifikowania artykułów:

Redakcja czasopisma przyjmuje tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły, które nie spełniają tego wymogu zostaną odrzucone przez redakcję przed skierowaniem artykułu do recenzji. Artykuły, które naruszają prawa autorskie osób trzecich nie będą akceptowane przez redakcję i zostaną odrzucone przed skierowaniem artykułu do recenzji. Przy dopuszczeniu artykułu naukowego do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: zgodność i poprawność wniosków z prezentowanym wywodem w artykule, zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu, poprawność stosowanych przez autora/autorów metod badawczych, poprawność przypisów i aktualność prezentowanego w artykule stanu wiedzy, poprawność układu artykułu, stosowanego języka, stylu i terminologii, a także poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim oraz poprawność załączonych rysunków i tabel.