Procedura recenzowania

Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzji, w której uczestniczy co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów artykułu naukowego. Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, co oznacza, że autor/autorzy artykułu naukowego i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W szczególnych przypadkach recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów – oświadczenia, że nie występują żadne bezpośrednie relacje osobiste, tj. pokrewieństwo, związek małżeński czy też relacje zawodowe albo współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji. Procedura recenzji kończy się przygotowaniem przez recenzenta recenzji, która zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji albo do jego odrzucenia.