Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji).
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: gsm.journal@ug.edu.pl.

 • Objętość artykułu powinna wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (12-15 stron) i nie powinna przekraczać 30 stron.
 • Tekst należy przygotować w formacie .doc, .docx lub .rtf, czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 wiersza.
 • Przypisy umieszczone na dole każdej strony tekstu (tzw. przypisy dolne), które powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • [monografie]: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s. 55.
  • [prace pod redakcją]: Współczesne problemy świata islamu, (red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Gdańsk 2007, s. 44.
  • [artykuły]: A. Chodubski, Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2010, vol. 8, nr 1-2, s. 9.


Przy cytowaniu źródeł internetowych koniecznie należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi cytat lub informacja!

Do tekstu należy dołączyć:

1. Tytuł w języku angielskim.
2. Streszczenie w języku polskim i angielskim.
3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
4. Bibliografię.
5. Krótką informację o autorze wraz z adresem e-mail.

Artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie będą przyjmowane do druku.

Wszelkie artykuły będą recenzowane według modelu double-blind review process. Więcej informacji

Artykuły

Treść polityki prywatności.