Trzydzieści pięć lat przepisów karnych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: uwagi o kierunkach zmian prawa

Autor

  • Bartłomiej Gadecki Sąd Okręgowy w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.16

Słowa kluczowe:

materiały archiwalne, materiały biblioteczne, muzealia, przepisy karne, zabytki

Abstrakt

Autor porównuje karnoprawną ochronę materiałów archiwalnych do ochrony, jaką mają inne składniki dziedzictwa kultury (zabytki, muzealia, materiały biblioteczne). Wskazuje, że oddzielenie karnoprawnej ochrony materiałów archiwalnych od ochrony zabytków, które nastąpiło wskutek wejścia w życie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, spowodowało osłabienie karnoprawnej ochrony materiałów archiwalnych. Ustawodawca dokonywał zmian ustaw w zakresie karnoprawnej ochrony poszczególnych składników dziedzictwa kultury w różnych okresach, a poszczególne zmiany prawa w tym zakresie nie były spójne. Brak spójności może wynikać z tego, że przepisy karne dotyczące ochrony dziedzictwa kultury są rozproszone po różnych ustawach, a nie zawarte w jednym rozdziale kodeksu karnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bojarski M. (ed.), System Prawa Karnego, vol. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014.

Bojarski M., Radecki W., “Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda” [in:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji, Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005 r., ed. J. Kaczmarek, Kraków 2006.

Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne, vol. 3, Przestępstwa w dziedzinie porządku publicznego, wyborów, polityki i inicjatywy ustawodawczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kultury i własności intelektualnej. Komentarz, Warszawa 2003.

Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992.

Gadecki B., “Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury”, Santander Art and Culture Law Review 2017, no. 1.

Gołda-Sobczak M., Sobczak W., “Ochrona zabytków w polskim prawie karnym” [in:] Prawna ochrona dóbr kultury, eds. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.

Jakubowski O., “Karnoprawna ochrona zabytków – rozważania nad kierunkami zmian prawnych” [in:] Prawo ochrony zabytków, ed. K. Zeidler, Warszawa – Gdańsk 2014.

Kotowski W., Kurzępa B., Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2007.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, vol. 2, Kraków 2001.

Pruszyński J., “Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku” [in:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna. Prawo. Praktyka, eds. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.

Radecki W., “Ochrona dóbr kultury w nowym kodeksie karnym”, Prokuratura i Prawo 1998, no. 2.

Radecki W., “Przestępstwa przeciwko dobrom kultury i innym dobrom intelektualnym”, Przegląd Prawa Karnego 1993, no. 8–9.

Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.

Zeidler K., Restitution of Cultural Property: A Hard Case – Theory of Argumentation – Philosophy of Law, Gdańsk – Warszawa 2016.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Sources of law

Decree of 29 March 1951 on state archives (Journal of Laws of 1951, no. 19, item 149, as amended).

Act of 15 February 1962 on the protection of cultural property and museums (Journal of Laws of 1962, no. 10, item 48, as amended).

Act of 19 April 1969 – Penal Code (Journal of Laws of 1969, no. 13, item 94, as amended).

The Act of 14 July 1983 on national archive holdings and archives (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 164, as amended).

Act of 21 November 1996 on museums (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 902).

The Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1444).

Act of 6 June 1997 – Provisions introducing the Penal Code (Journal of Laws of 1997, no. 88, item 554).

Act of 27 June 1997 on libraries (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1479).

Act of 23 July 2003 on the protection and preservation of monuments (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 282, as amended).

Act of 25 May 2017 on restitution of national cultural property (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1591).

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Gadecki, B. (2020). Trzydzieści pięć lat przepisów karnych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: uwagi o kierunkach zmian prawa. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 221–235. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.16

Numer

Dział

Artykuły