Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w usługach bankowości detalicznej

  • Daria Ilczuk Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: zasoby, zogniskowany wywiad grupowy, sektor bankowy, łańcuch wartości Portera, koncepcja 5P

Abstrakt

Rozważania na temat kapitału ludzkiego zaprezentowane w artykule koncentrują  się  głównie na ocenie istotności tego zasobu przedsiębiorstwa mogącego być  kluczowym źródłem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Opisane aspekty kapitału ludzkiego zostały omówione w odniesieniu do charakterystyki sektora bankowego. Na polskim rynku usług bankowości detalicznej największe podmioty odnotowują stały wzrost liczby nowych klientów. Banki prowadzą  działalność  w zmiennym otoczeniu, wymagającym ciągłej rywalizacji z konkurentami. Dodatkowo, rosnąca  świadomość  zarządzania własnymi finansami wśród społeczeństwa, wiąże się  z dostarczaniem nowych produktów i usług, które będą  na tyle atrakcyjne, aby spełniać  coraz większe oczekiwania klientów. Głównym celem artykułu jest ocena tego, czy kapitał ludzki może stanowić istotny zasób przedsiębiorstwa na rynku usług bankowości detalicznej, przyczyniający się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Metodą badawczą zastosowaną  w niniejszym artykule był  zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony wśród użytkowników usług bankowych.

Bibliografia

Bednarz J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 30.

Bednarz J., Zasoby jako podstawa potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 29.

Benachir A., Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach społecznych, „Finanse i Prawo Finansowe” 2016, nr 1.

Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Pol-text, Warszawa 2005.

Borowski J., Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzana strategicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2 (63).

Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011.

Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.

Fitz‐enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Gorczyńska A., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw.W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2008.

Górecka K., Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny, WSB, Poznań 2009.

Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.

Hall R., A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, „Strategic Management Journal” 1993, Vol. 14.

Kaczmarek M., Jakość obsługi jako kryterium segmentacji klientów banku, „Problemy Jakości” 2005, nr 2.

Kotler P., Keller K., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

Musiał M., Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi, „Finanse i Prawo Finansowe” 2016, nr 1.

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.

Porter M.E., Przewaga Konkurencyjna. Osiąganie i Utrzymywanie Lepszych Wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Rybak M., Budowanie potencjału konkurencyjności, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.

Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Samul J., Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 96.

Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Schultz T.W., Investment in Human Capital, „American Economic Review” 1961, no. 51/1.

Smyczek S., Metody i techniki aktywnej sprzedaży usług bankowych, „Marketing i Rynek” 1999, nr 4.

Strona internetowa Związku Banków Polskich, www.zbp.pl, 2019.

Szopik‐Depczyńska K., Koszeniewicz W., Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011.

Ziejewski T., Kapitał ludzki – inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju), „Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2011, nr 1.

Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, „Problemy Jakości” 2004, nr 9.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Ilczuk, D. (2020). Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w usługach bankowości detalicznej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 34-44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4530
Dział
Artykuły