Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej

  • Daria Ilczuk Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: konkurencyjność, model pięciu sił Portera, bank, wskaźnik ubankowienia, analiza SWOT

Abstrakt

Osiągnięte wyniki prowadzonej działalności gospodarczej w dużym stopniu zależą od samego przedsiębiorstwa, ale także od szans i zagrożeń płynących z rynku. Konkurencja i konkurencyjność w sektorze bankowym stanowią istotny przedmiot badań z powodu charakteru współzawodnictwa pomiędzy pomiotami, czyli konieczności utrzymania stałych relacji z innymi bankami w zakresie wzajemnych rozliczeń  czy też  potrzeby funkcjonowania w warunkach stabilizacji gospodarczej i ogólnego zaufania społeczeństwa. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena czynników natężenia konkurencji w polskim segmencie usług bankowości detalicznej w aspekcie ich znaczenia dla pod‐ miotów potencjalnie wchodzących na rynek. Ocena dotyczy lat 2014–2018 i została dokonana na podstawie analizy atrakcyjności polskiego sektora bankowego według modelu pięciu sił  M.E. Portera. Czynnik rywalizacji pomiędzy funkcjonującymi bankami stanowił istotne zagrożenie jeśli chodzi o potencjał rozwoju nowych podmiotów z powodu coraz większego udziału poszczególnych konkurentów w sektorze oraz ich stale umacniającej się pozycji na rynku.  

Bibliografia

Bednarz J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 30.

Blair J.P., How Local Competition for Economic Activity Effects National Competitiveness, „Competitiveness Review” 2004, Vol. 14.

Bratnicka M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Canals J., Strategie konkurencji w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.

Cyrson E., Strategia konkurencji oraz przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa [w:] Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, PWN, Warszawa‐Poznań 2000.

Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2012, nr 1.

Dierickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, „Management Science” 1989, Vol. 35.

Dopierała Ł., Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE, „Finanse i Prawo Finansowe” 2017, nr 14.

Dopierała Ł., Borodo A., Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako środka wymiany, „Współczesna Gospodarka” 2014, Vol. 5, nr 2.

Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa ‐ próba konceptualizacji i operacjonalizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 1998, nr 266.

Hudson W.S., The Weber thesis reexamined, „The American Society of Church History” 2009, Vol. 57.

Jaworski W.L., Leksykon bankowo‐giełdowy, red. Z. Krzyżkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.

Jenkins W., Competing in Times of Evolution and Revolution. An Essay on Long‐Term Firm Survival, „Management Decision” 2005, Vol. 43.

Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2002.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Piocha S., Radlińska K., Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” 2008, nr 12.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej (2017), Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl.

Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68.

Raport o sytuacji banków w 2015 roku, Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.

Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on Capabilities: the new rules of corporate strategy, „Harvard Business Review” 1992, Vol. 70.

Stola E., Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na Rynku Usług Finansowych” 2018, nr 30.

Sytuacja sektora bankowego w 2018 roku, Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 2357.

Waliszewski K., Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym i gospodarce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.

Zakrzewska‐Bielawska A., Pięć sił Portera [w:] Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, red. K. Szymańska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Ilczuk, D. (2020). Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 45-55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531
Dział
Artykuły