Sytuacja rodziny dziecka urodzonego przedwcześnie w pierwszych miesiącach jego życia – pomiędzy wsparciem oczekiwanym a otrzymanym

Autor

  • Katarzyna Kruś Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Słowa kluczowe:

wcześniactwo, rodzina wcześniaka, wsparcie oczekiwane, wsparcie otrzymane

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane z opieką nad wcześniakiem i jego rodziną w pierwszych miesiącach życia. Przedwczesny poród jest sytuacją trudną z perspektywy medycznej i emocjonalnej, zwłaszcza dla rodziny dziecka. Dzieci przedwcześnie narodzone stanowią grupę szczególnego ryzyka wystąpienia niepełnosprawności. Niejednokrotnie okres ciąży i pierwsze miesiące życia są czasem niepewności jutra, strachu o jego życie i zdrowie, tęsknoty za macierzyńską bliskością ograniczoną procedurami medycznymi. Jest to czas wymagający zapewnienia dziecku i rodzinie kompleksowego wsparcia. Artykuł koncentruje się na perspektywie matek, przybliża ich opinie i doświadczenia dotyczące otrzymanego oraz oczekiwanego przez nie wsparcia w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bednarczyk M. (2016), Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki – na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia, „Developmental Period Medicine”, vol. 20, no. 5, s. 358–370.

Chrzan-Dętkoś M. (2012), Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia, Harmonia, Gdańsk.

Cieślak-Osik B. (2015), Warsztaty dla Rodziców Wcześniaków jako rodzaj wczesnej interwencji dla rodzin w kryzysie [w:] Trudności rodzicielstwa, A. Maryniak, M. Święcicka (red.), Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa, s. 93–102.

Czajkowski K. (2009), Diagnostyka porodu przedwczesnego, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, t. 2, 3, s. 165-168.

Flick U. (2012), Projektowanie badań jakościowych, PWN, Warszawa.

Helwich E. (red.) (2002), Wcześniak, PZWL, Warszawa.

Helwich E, Wilińska M., Borszewska-Kornacka MK i wsp. (2014), Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego, „Standardy Medyczne Pediatria”, no. 11, s. 9-57.

Kawczyńska-Butrym Z. (1994), Wsparcie jako element promocji zdrowia [w:] Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Wydawnictwo Centrum Med. DNOESzM, Warszawa, s. 29–32.

Kornacka M. (2003), Noworodek przedwcześnie urodzony - pierwsze lata życia, PZWL, Warszawa.

Król M. (2010), Mózgowe porażenie dziecięce, Harmonia, Gdańsk.

Kułakowska Z. (2003), Wczesne uszkodzenia dojrzewającego mózgu. Od fizjologii do rehabilitacji, Folium, Lublin.

Libera A. (2009), Poród przedwczesny [w:] Psychologia w położnictwie i ginekologii, M. Makara-Studzińska, G. Iwanowicz-Palus (red.), PZWL, Warszawa, s. 173–177.

Maryniak A. (2015), Pediatryczny medyczny stres traumatyczny u rodziców dzieci hospitalizowanych [w:] Trudności rodzicielstwa, A. Maryniak, M. Święcicka (red.), Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa, s. 61–71.

Murkoff H., Eisenberg A., Hathaway B.S.N. (2011), Pierwszy rok życia dziecka, Rebis, Poznań, s. 59–89.

Ociepka- Dymczyk K., Caus I., Leszczyńska K., Śmiejkowska-Jasińska K., Podsiadło B., Czajkowska M., Gałązka I. (2007), Najczęstsze powikłania noworodkowe z ciąż objętych wysokim ryzykiem porodu przedwczesnego, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, t. 43, no. 4, s. 56–59.

Paszkowski T. (2004), Patologia wczesnej ciąż, Wydawnictwo IZT, Lublin.

Pietrzak-Szymańska B. (2013), Wspieranie rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie i niepełnosprawnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.

Rutkowska E. (2012), Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3, s. 39–59.

Sadecka-Makaruk M. (red.) (2015), Niezbędnik rodzica wcześniaka, Fundacja wcześniak, Warszawa.

Zamłyński J., Oleś E., Olejek A. (2009), Powikłania położnicze w ciążach bliźniaczych po rozrodzie wspomaganym oraz po prokreacji naturalnej, „Przegląd Ginekologiczno-Położniczy”, nr 9(2), s. 73–76,

Akty prawne

Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r., poz.1132).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Netografia

www.who.int [dostęp: 31.07.2018].

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Kruś, K. (2018). Sytuacja rodziny dziecka urodzonego przedwcześnie w pierwszych miesiącach jego życia – pomiędzy wsparciem oczekiwanym a otrzymanym. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 58–71. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8180