O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego jest periodykiem skupionym na problematyce sztuki i kultury makroregionu, jakim jest pobrzeże Morza Bałtyckiego.

Zasady etyczne

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy Autora oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Dlatego kategorycznie zwalczamy „ghostwriting” (brak informacji w nagłówku, bądź w podziękowaniach o nazwisku osoby, która uczestniczyła w powstaniu publikacji jako współautor) oraz „guest authorship” (współsygnowanie artykułu przez osobę, która nie uczestniczyła, bądź uczestniczyła nieznacząco w powstaniu tekstu). Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych). Autorzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ich udziale w powstawaniu tekstu, z podaniem afiliacji i informacji o ewentualnym udziale innych autorów. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w PORTA AUREA obejmują wszystkie teksty skierowane do druku. W celu zapoznania się z polityką redakcyjną w kwestiach etycznych zob. wyjaśnienie dotyczące tzw. „ghostwriting” oraz "guest authorship".