Procedura recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w Porta Aurea

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzje odbywają się w systemie tzw., "double-blind review proces".

4. Recenzent musi zadeklarować nie występowanie konfliktu interesów (relacje osobiste, podległość zawodowa, współpraca naukowa w ostatnich latach itp.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Artykuł jest kwalifikowany do druku, jeśli spełnia warunki formalne (patrz Informacje redakcyjne dla Autorów) zostanie przyjęty przez Radę Redakcyjną (na podstawie opinii przynajmniej jednego członka Rady), otrzyma dwie pozytywne recenzje niezależnych recenzentów oraz zostanie zaakceptowany przez Kolegium Redakcyjne. Artykuł może zostać skierowany do poprawy lub uzupełnienia.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.