Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji).
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Autor zobowiązany jest do podania afiliacji oraz numeru ORCID.

Wytyczne dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian oraz odesłania autorom tekstów, w przypadku nieprzestrzegania poniższych ustaleń.

 1. Norma tekstu

Artykuły należy dostarczać w wersji elektronicznej (np. wetransferem). Wszystkie elementy powinny być umieszczone w osobnych plikach:

 • Tekst z przypisami (patrz pkt. 3) i naniesionymi odsyłaczami do ilustracji w zapisie: (il. 5),
 • streszczenie w języku angielskim (ca. 0,5–1 strony maszynopisu),
 • Ilustracje w wersji cyfrowej (zapis minimum 300 dpi w formacie TIFF lub JPG, przy podstawie co najmniej 10 cm),
 • podpisy pod ilustracje zawierające pełną informację o dziele ukazanym na ilustracji, autorze zdjęcia i miejscu przechowania negatywu w przypadku zbiorów publicznych, ew. źródła reprodukcji w przypadku skanów z ilustracji w książkach lub czasopismach,
 • spis cytowanej literatury (z wyłączeniem źródeł, materiałów prasowych etc.),
 • numer ORCiD autora.

Znormalizowana strona maszynopisu (wydruku komputerowego) mieści 1800 znaków ze spacjami. Wielkość tekstu i ilość ilustracji wymagają indywidualnego uzgodnienia z redakcją.

 1. NIEKTÓRE ZASADY REDAKCJI TEKSTU

Należy stosować powszechnie przyjęte skróty, takie jak: r., w., m.in., itp., itd.

Stosować pełny zapis słowny dla: szesnastowieczny, lata pięćdziesiąte itp.

Liczebniki w zapisie cyfry arabskiej z kropką tylko w zapisie datowania: 1. połowa XIX w.,

 1. ćwierć XVIII w., ale zapis wojen cyfrą rzymską (II wojna światowa).

Kursywę należy stosować dla powszechnie stosowanych zwrotów obcojęzycznych oraz w tytułach dzieł malarskich, filmowych, rzeźbiarskich, wystaw itp.

W cudzysłowach należy umieszczać cytaty a także nazwy: kin, teatrów, statków, wystaw artystycznych (z wyjątkiem tytułów wystaw, takich jak np. Romantyzm i romantyczność).

Numeracja przypisów PRZED kropką kończącą zdanie.

 1. Przypisy i zapis bibliograficzny

Przypisy, zarówno bibliograficzne jak i objaśniające, rozpoczynać należy dużą literą, a kończyć zawsze kropką. Rozdzielenie wielu pozycji w ramach jednego przypisu średnikiem.

Książki: autor (imię i nazwisko), po przecinku tytuł kursywą, jeśli wydawnictw zbiorowe to redaktor (zapis w języku książki czyli np.: ed., hrsg. lub red., a po nim imię i nazwisko w mianowniku), miejsce i rok wydania, cytowane strony lub ilustracje, np.: tomy lub części zapisane w języku oryginału (np. Bd. lub vol.)

 

Jan Wójcicki, Wolne Miasto Gdańsk, Warszawa 1976, s. 63.

Artykuły w pracach zbiorowych: autor (zapis j.w.), po przecinku tytuł kursywą, przecinek, w kwadratowym nawiasie litera w i dwukropek, tytuł publikacji kursywą, następnie redaktor, miejsce, data wydania i cytowane strony lub ilustracje, np.:

Michał Haisig, Gdańsk w monetach, medalach i pieczęciach, [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, red. Franciszek Mamuszka, Warszawa 1969, s. 466.

Czasopisma: autor (zapis j.w.), po przecinku tytuł kursywą, po przecinku w cudzysłowie nazwa czasopisma, i rozdzielone przecinkami: numer rocznika, rok, numer tomu (jeśli różny od numeru rocznika), numer, cytowane strony lub ilustracje. tomy, zeszyty itp. zapisane w języku oryginału:

Tadeusz Tomasz Głuszko, Dziurawa granica, „30dni”, 2001, nr 7/8, s. 49.

Powtórzenia cytowanych dzieł: przy powtarzaniu cytowanego dzieła po nazwisku autora stawiamy przecinek, po nim kursywą pierwsze dwa znaczące słowa tytułu z trzykropkiem, po przecinku numer strony, np.:

Haisig, Gdańsk w monetach, s. 80.

Przy cytowaniu tego samego dzieła, co w poprzednim przypisie piszemy: Ibidem, s. 59.

Przy wymienianiu tego samego autora w jednym przypisie stosujemy zapis idem (dla mężczyzny) lub eadem (dla kobiety).

Przypisy źródłowe: nazwa archiwum lub biblioteki, nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura jednostki archiwalnej, tytuł źródła, numer strony (karty), ewentualnie przy karcie recto (skrót r.) i verso (skrót v.).

Archiwum Państwowe w Gdańsku, Państwowy Urząd Policji Budowlanej w Gdańsku, sygn. akt 15/2759, Langgasse 57/58.

 1. Materiał ilustracyjny

Do autora należy uzyskanie zgody na publikację materiału ilustracyjnego, „Porta Aurea”, podobnie jak inne polskie czasopisma naukowe, nie może pokrywać roszczeń z tytułu praw autorskich.

 

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.