Polityka rosyjskiej Cerkwi prawosławnej wobec cudownych obrazów katolickiej proweniencji na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. na kilku przykładach

Autor

  • Volha Barysenka Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/porta.2021.20.04

Słowa kluczowe:

cudowne obrazy, sztuka religijna, Cerkiew prawosławna, Kościół katolicki, Kraj Północno-Zachodni, wschodnie tereny Rzeczypospolitej

Abstrakt

Due to the liquidation of the Union in 1839 and the transfer of Catholic churches to the Orthodox Church after the rebellions of 1830–1831 and 1863–1864 in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth which were incorporated into the Russian Empire, a great deal of sacred art pieces of western-Christian art became property of the Orthodox Church. As per directions of the Church authorities, the images of Jesus Christ, Our Lady and the Saints of the Undivided Church could remain in Orthodox churches, while those of Catholic and Greek-Catholic Saints were to be given back to Catholics. The images that were left in Orthodox churches were to be changed to meet the Orthodox rules. That usually meant addition of an inscription or repainting of the image partially or fully.

The situation was different in relation to miraculous images. After being transferred to the Orthodox churches they remained unchanged, even in the cases when their iconography was unacceptable for the Orthodox Church or when they represented Catholic Saints, such as Ignatius Loyola or Anthony of Padua. This was related to the effect miraculous images had on local communities. The cult of miraculous images was above-confessional; believers of different Christian confessions went on pilgrimages to them. Leaving these images as is they were aimed at converting Catholics to Orthodoxy to strengthen the position of the Russian Empire on the land of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. To justify the functioning of western-Christian images in the Orthodox Church, both new legends were developed stating the images had Orthodox origins and were taken by Catholics, and attempts of theological rationale were made. These activities were successful: the images that survived through the disasters of the 20th century are still in the cult of the Orthodox Church along with the legends of their Orthodox origin developed in the 19th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ciołka Dariusz, Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014.

Jaroszewicz Aleksander, Przebudowy kościołów katolickich na cerkwie prawosławne na Białorusi po powstaniu styczniowym (w świetle materiałów archiwalnych) [w:] Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego (1772–1915), red. Dariusz Konstantynów, Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1994.

Jurkowski Gabryel, Morze litości y łaski Bożey przepaściste z Rożanego-Stoku wylane…, Wilno 1762.

Kałamajska-Saeed Maria, Ostra Brama w Wilnie, Warszawa 1990.

Korzeniowska Anna, Mączewska Katarzyna, Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Bielicy [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodztwa wileńskiego, red. Maria Kałamajska-Saeed, t. 2, Kraków 2008, s. 45.

Kruk Mirosław Piotr, Złoty Ołtarz wonnego kadzenia albo ikona Bramy Niebios (?) w otoczeniu świętych trzech obrządków – apoteoza Matki Bożej, apoteoza Unii kościelnej, apoteoza dawnej Rzeczypospolitej [w:] Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Materiały dyskusyjne, red. Dominika Maria Macios, Magdalena Anna Piecyk, Maria Tsymbalista, Ostrawa–Warszawa 2020, s. 120–121.

Opacki Zbigniew, Likwidacja Unii kościelnej na „Ziemiach zabranych” w 1839 roku [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa t. 2, Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, red. Stanisław Stępień, Przemyśl 1994, s. 119–130.

Sapieha Jan Fryderyk, Monumenta Antiquitatum Marianum Jn [sic!] Imagine Vetustissima, vulgo Gregoriana, a S. Augustino Romano depicta Jntegerrimæ Virginis Deiparæ de Gvadelupe Codnensis, Agusta Origine, [et] devoto Cultu Fidelium Gloriosissimæ Laureatis Martyrum, Variorumq[ue] Cælitum; Exuvijs Circumdatæ, pars 1, Warszawa 1721.

Sygowski Paweł, Rosyjskie Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne w Chełmie (1882–1915) – jego powstanie i zbiory sztuki religijnej (malarstwo, rzeźba), „Rocznik Chełmski” 2013, t. 17, s. 85–118.

Waclaw z Sułgostowa (Nowakowski), O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, Kraków 1902.

Wiadomość historyczna o cudownym obrazie N. Panny Maryi w Białyniczach [w:] Posłaniec Bractwa N. P. Maryi Królowej Korony Polskiej, Kraków 1899, s. 10–62.

А.В.Б., Икона Белыничской Божией Матери… [w:] Виленский календарь на 1887 год, Вильна 1886, s. 107.

Акт благочиннической конгрегации (собора) Брагинского благочиния, Минской губернии, Речицкого уезда, „Литовские епархиальные ведомости” 1864, nr 14, s. 515–526.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо -Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа, t. 9, Вильна 1870.

Батюшков Помпей Николаевич, Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края, Минск 2004 (переиздание).

Беларускі іканастас. Творы іканапісу і драўлянай пластыкі канца XVII-пач. XIX ст. Буклет да выстаўкі, складальнік Алена Карпенка, Мінск 2015.

Борисенко Ольга Владимировна, Белорусские чудотворные иконы Богоматери, связанные со святым Димитрием Ростовским (Туптало) [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 28. Матеріали ХХVІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21–22 жовтня 2021 року, Упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук, Луцьк, 2021, s. 52–61.

Борисенко Ольга Владимировна, К истории чудотворной иконы Богоматери из Слуцкой брамы в Несвиже и вопрос о её конфессиональной принадлежности (XVII–XVIII вв.) [w:] Беларуская даўнiна, рэд. Юрый Мiкалаевiч Мiкульскi, 2016, vol. 3, s. 106–113.

Валахановіч Анатоль, Благадатны шлях: нататкі ўдзельніка хрэснага ходу, „Минские епархиальные ведомости” 1997, nr 3, s. 60–64.

Долбилов Михаил, Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II, Москва 2010.

Еленов Сидор, Осввящение церквей: Освящение Красностокской церкви, „Литовские епархиальные ведомости” 1867, nr 22, s. 950–959.

Епархиальная хроника, „Минские епархиальные ведомости” 1907, nr 18, s. 364–365. (Жудро)

Василий, иеромонах, Исторические материалы из дел Могилевской духовной консистории о передаче в православное духовное ведомство Белыничского римско-католического костела с находящеюся в нем чудотворной иконой Божией матери Белыничский Рождество -Богородицкий монастырь: В 2 ч. Кн. 2–3, б.в.д.

Из бумаг графа М.Н. Муравьева. С предисловием графа С.Д. Шеремета, Санкт-Петербург 1898.

Извеков Николай Дмитриевич, Исторический очерк состояния Православной Церкви в Литовской епархии за время 1839–1889, Москва 1899, s. 389–393.

Кривонос Феодор, Свято-Аннинская церковь в Столбцах, „Минские епархиальные ведомости” 2004, nr 3, s. 59–63.

Куцевич Август, священник, Крестный ход из. Волковыска в м. Зельву с перенесением иконы Иверской Божией Матери, „Литовские епархиальные ведомости” 1867, nr 2, s. 887–897.

„Минские епархиальные ведомости” 1907, nr 18, s. 364–366.

Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное по официально затребованным от причтов сведениям. Ч. I: Минский уезд (Приложение к Минским епархиальным ведомостям за 1878 г.), Минск 1878.

Освящение Верховицкого римско -католического костела в православную церковь 1867 г 24 июля, и историческая заметка по поводу этого торжества, „Литовские епархиальные ведомости” 1867, nr 23, s. 1021–1033.

Пашкевич Михаил Михайлович, Чудотворная икона Богородицы в Борунах. С краткими сведениями о монастыре и училище, Вильна 1907.

Проволович Иоанн, Из путешествия Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, епископа Минского и Бобруйского, по Епархии в 1873 году, „Минские епархиальные ведомости” 1873, nr 24, s. 563–594.

Семеняко Николай, Красностокская чудотворная икона Божией Матери, Гродно 1901.

Сказание об истории и чудесах чудотворной иконы Божией Матери Юровичской Милосердной, Мозырь 2010.

Соболевский Иван Викентьевич, Сказание об Остробрамской иконе Божией Матери, находящейся в Вильне, изд. 6-е, Вильна 1907.

Теодорович Николай Иванович, Историко -статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Том III. Уезды Кременецкий и Заславский, Почаев 1893.

Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна, Барацьба за выяву Бога: лёс алтарных карцін царквы ў вёсцы Шчорсы Навагрудскага павета пасля скасавання Уніі, „Архіварыус” 2017, вып. 15, s. 294–304.

Ченстоховская чудотворная икона Богородицы в Ченстоховском Ясногорском монастыре и Церковь во имя святых равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия в городе Ченстохове с точною копией Ченстоховской святой иконы Богородицы, Вильна 1881.

Юр’евіч Аляксей, Да атрыбуцыi «Мацi Боскай» з Крывошына [w:] Помнiкi мастацкай культуры Беларусi, Мiнск 1989, s. 40–44.

Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч, Маці Божая Снежная ў Беларусі, Мінск 2003.

Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч, Царква ў в. Тонава Слабодка [w:] Памяць: гісторыка -дакументальная Стаўбцоўскага района, рэд. І.П. Пашкоў і інш., Мінск 2004, s. 751–752.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21 — zaktualizowane 2021-12-21

Jak cytować

Barysenka, V. (2021). Polityka rosyjskiej Cerkwi prawosławnej wobec cudownych obrazów katolickiej proweniencji na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. na kilku przykładach. Porta Aurea, (20), 71–90. https://doi.org/10.26881/porta.2021.20.04

Numer

Dział

Artykuły