Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca. Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”

Autor

  • Adrianna Sarnat-Ciastko Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.11

Słowa kluczowe:

technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), edukacja spersonalizowana, tutoring, szkoła, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

The main goal of this article is to show how early education pupils see school as a place of their development. This presentation is built upon two resources used by the contemporary Polish school – information and communication technologies and personalization of education. The presented image is based on data collected through on-line questionnaires from 1,772 pupils from Classes I–III at primary schools taking part in the project of implementing the method of tutoring “Raise a wise man”. As a result of the analysis, it can be stated that the group of the youngest students rates the school best, and the growing need to contact tutors who build with them individual relationships based on trust may indicate room for modeling the proper use of information and communication technologies.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bałachowicz J. (2013), Tutoring w rozwoju podmiotowym dziecka. W: J. Bałachowicz, A. Rowicka (red.), Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach. Warszawa, WSP im. Janusza Korczaka.

Handke M. (1999), Wychowanie na tle reformy edukacji. W: K. Korab (red.), Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole. Biblioteczka Reformy nr 13. Warszawa.

Herman T., Meissner K., Plak J. (2014), Tutoring nauczycielski. W: A.I. Brzezińska i in. (red.), 6-latki w szkole edukacja i pomoc. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia/metoda-tutoringu-innowacyjnym-sposobem-pracy-wychowawczej-profilaktycznej-i-resocjalizacyjnej.html, 01.03.2018.

Instytut Badań Edukacyjnych (2014), Informacja prasowa: Nowe technologie mogą pomóc się uczyć, ale i mogą zaszkodzić http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/nowe_technologie_informacja_prasowa_IBE_17.06.2014.pdf, 10.03.2018.

Karpińska-Musiał B., Panońko M. (red.) (2018), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków. Warszawa, Wolters Kluwer.

Konopnicka I. (2010), Obraz nauczyciela w marzeniach dzieci w młodszym wieku szkolnym (komunikat z badań). W: E. Murawska (red.), Obraz szkoły i nauczyciela: egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krauze-Sikorska H. (2010), Wsparcie społeczne w sytuacji wystąpienia Syndromu Adaptacyjnej Dekompensacji u dzieci i młodzieży z niepowodzeniami szkolnymi. W: M. Piorunek (red.), Pomoc– wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Morbitzer J. (2014), Ekspertyza dotycząca zmian uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, ORE.

OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection. PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.

Ostaszewski K. (2012), Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży. „Edukacja”, 4 (120).

Pejś A., Turek P. (2016), Edukacja młodzieży elementem przeciwdziałania zagrożeniom cyberprzestrzeni w zglobalizowanym świecie. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Pitler H., Hubbell E.R., Kuhn M. (2015), Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa, CEO.

Plebańska M. (red.) (2017), Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. Warszawa, Uniwersytet Warszawski i PCG Edukacja.

Plebańska M., Halska B. (2017), Rola wykorzystania nowych technologii we współczesnych szkołach– rezultaty pierwszego etapu badań. „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).

Pyżalski J. (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami. Łódź, Wydawnictwo Eter.

Sarnat-Ciastko A. (2015), Tutoring w polskiej szkole. Warszawa, Difin.

Struzik A. (2006), Współczesna szkoła w percepcji uczniów klas I–III. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjne. T. 2. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Traczyński J. (2009), Kim jest (mógłby być…) tutor w polskiej szkole? W: P. Czekierda i in. (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Żegnałek K. (2011). Zewnętrzny obraz nauczyciela wczesnej edukacji. W: A. Tyl (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Sarnat-Ciastko, A. (2018). Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca. Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 108–116. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.11