Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej z perspektywy Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: wczesna edukacja i opieka nad dziećmi, Unia Europejska, kraje członkowskie Unii Europejskiej, polityka społeczna

Abstrakt

For two decades we have been observing a lot of interest in the issues of early childhood education and child care in the European Union. Child well-being is seen as an investment in the future of Europe. The article is an attempt to answer the following questions: what are the EU’s views in the field of early childhood education and care? What activities does the European Union take to improve the availability and quality of early childhood education and care for the youngest generation in the Member States? How do the Member States implement the EU’s recommendations?

Bibliografia

Balcon M.P., Borodankova O., Delhaxhe A., Motiejunaite A. (2015), Wczesna edukacja i opieka. Warszawa, Eurydice Brief, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czub M., Appelt K. (2013), Wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem jako wyzwanie dla systemu edukacji. „Studia Edukacyjne”, 27.

Hasan A. (2007), Public policy in early childhood education and care. „International Journal of Childcare and Education Policy”, 1 (1).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 83/389. https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/karta.pdf, 3.05.2018.

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie (2014), Raport Eurydice i Eurostatu. Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej. http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/ 2015/01/PL_KD_ECEC1.pdf, 21.04.2018.

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, Dz. U. z dnia 23.12.1991 r. http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka, 3.05.2018.

KOM 322 (2013), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Cele barcelońskie – rozwój struktur opieki nad dziećmi w Europie na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-322-PL-F1-1.Pdf, 24.04.2018.

KOM 66 (2011), Komunikat KE Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość, Bruksela. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0066, 21.04.2018.

KOM 481 (2006), Komunikat KE dla Rady i Parlamentu Europejskiego Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia, Bruksela. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527239562943&uri=CELEX:52006DC0481R (01), 25.05.2018.

Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych (2009a), Dz. U. UE 2009/C301/07. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52009XG1211(01), 25.05.2018.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) (2009b), Dz. U. UE 2009/C 119/02. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/konkluzje.pdf, 25.05.2018.

Library&Research Service (2012), Early Childhood Education and Care, 4.

Melhuish E. (2011), Preschool matters. „Science”, 333.

Murawska B., Zahorska M., Żytko M. (2004), Charakterystyka sytuacji oraz potrzeb małego dziecka i jego rodziny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). W: M. Zahorska, M. Żytko (red.), Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji. Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 (2017). Warszawa, GUS.

Palka R. (2015), Rola wczesnej edukacji i opieki z perspektywy zawodowej i społecznej. „Studia Edukacyjne”, 35.

Presidency Conclusions Barcelona European Council 15 and 16 March 2002. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf, 21.04.2018.

Raport. Edukacja małych dzieci – standardy, bariery, szanse (2010), A. Giza (red.). Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Subocz E. (2017), Rola wczesnej i edukacji i opieki w ograniczaniu skutków ubóstwa wśród dzieci. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3.

The Heckman Equation (2012), Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. heckmanequation.org/download.php?...HeckmanDeficitPieceCUS, 22.06.2018.

Urban M. (2009), Early childhood education in Europe. Achievements, challenges and possibilities. Education International, Brussels. http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2009_EarlyChildhoodEducationInEurope_en.pdf, 21.04.2018.

Quality Targets in Services for Young Children (1996), Childcare Resource and Research Unit, Toronto.http://childcarecanada.org/sites/default/files/Qualitypaperthree.pdf, 22.04.2018.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Subocz, E. (2019). Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej z perspektywy Unii Europejskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 103-113. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.10