Pluralizm religijny wyzwaniem dla wczesnej edukacji

Autor

  • Aniela Różańska Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.04

Słowa kluczowe:

pluralizm religijny, postrzeganie pluralizmu, tożsamość religijna, wczesna edukacja

Abstrakt

In the article the question of religious pluralism is presented. The author gives the characteristics of this concept, which has changed its meaning over the recent years. The author brings into light some contemporary ways of perception of the religious pluralism and controversies they result in. The concept of inclusive pluralism by Jacques Dupuis has been recommended by the author as a model of religious pluralism which enables the opening of religious education on the inter-religious dimension. A proper understanding of religious pluralism plays an important role in forming an open religious identity which is one of the key tasks in education including early education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Armstrong K. (1998), Historia Boga. Cztery tysiące lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Warszawa, Prima.

Bauman Z. (2008), Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Berger P.L. (2007), Między relatywizmem a fundamentalizmem. „W Drodze”, 9.

Berger P.L. (2012), Further thoughts on religion and modernity. „Society”, 49(4).

Berger P.L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa, PIW.

Brezinka W. (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków, WAM.

Davis A. (2010), Defending religious pluralism for religious education. „Ethics and Education”, 5(3).

Dupuis J. (1999), Wprowadzenie do chrystologii. Kraków, WAM.

Dupuis J. (2002), Wszyscy zmierzamy do prawdy. Z o. Jacquesem Dupuis, teologiem, rozmawia Adam Boniecki. „Tygodnik Powszechny”, 30.

Dupuis J. (2003), Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu. Kraków, WAM.

Figl J., Fürlinger E., Hinterleitner M., Landstätter M. (2010), Katolickie spojrzenie na inne religie. W: U. Tworuschka (red.), Religie świata w dialogu. Poznań, Wydawnictwo Święty Wojciech.

Geffré C. (1996), Jedyność chrześcijaństwa a pluralizm religijny. „Znak”, 495.

Giddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności.Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Habermas J. (2009), Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Warszawa, PWN.

Hryniewicz W. (1994), Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesjonalizmu do tożsamości otwartej. „Znak”, 5.

Hryniewicz W. (1997), Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii. Warszawa, Verbinum.

Hryniewicz W. (2003), Wstęp do wydania polskiego: Odkrywać nieznane oblicze Boga. W: J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu. Kraków, WAM.

Kotusiewicz A.A. (1995), Dylematy pluralizmu w edukacji. W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok, TransHumana.

Kracik J. (2000), „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Ewolucja doktryny. W: S. Budzik, Z. Kijas (red.), Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Tarnów, BIBLOS.

Luckmann T. (1967), The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York, Macmillan.

Milerski B. (1998), Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Obirek S. (2011), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu. Warszawa, W.A.B.

Różańska A. (2015), Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Różańska A. (2017), Edukacja religijna a otwarta tożsamość religijna. W: M. Humeniuk, I. Paszenda (red.), Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Scalfari E. (2013), Papa Francesco a Scalfari: così cambierò la Chiesa “Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo”. http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/, 12.03.2019.

Skeie G. (1995), Plurality and pluralism: a challenge for religious education. „British Journal of Religious Education”, 17.

Słotwińska H. (2014), Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego. „Roczniki Teologiczne”, 61(11).

Smith W.C. (1964), The Meaning and End of Religion, New York, New American Library.

Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów (2019). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl, 11.03.2019.

Szkudlarek T. (2008), Dyskursywna konstrukcja podmiotowości („puste znaczące” a pedagogika kultury). „Forum Oświatowe”, 20.

Ziebertz H.-G. (2001), Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym. Kraków, WAM.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Różańska, A. . (2019). Pluralizm religijny wyzwaniem dla wczesnej edukacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), 39–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.04