(Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko

Autor

  • Łukasz Wirkus Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.09

Słowa kluczowe:

rodzina, wpływ państwa, problemy społeczne, polityka społeczna

Abstrakt

For several years in the social space, we have been observing the interpenetration of various phenomena in the government–family–child relationship. There has been a significant decline in the impact of traditional socialization centers on alternative entities. The circumstances described in the text make it possible to understand different contexts of contemporary transformations in the perception of parenthood, the family and its relations with the government. In the text I analyze a map of the problems of the modern family, which is still particularly important for the child’s social development and shaping his/her attitudes and behaviour.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agell A. (1998), Should and can Family Law Influence Social Behaviour? W: J. Eekelaar, T. Nhlapo (eds.), The Changing Family: International Perspectives on the Family and Family Law. Oxford, Hart Publishing.

Babicka-Wirkus A. (2015), Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Babicka-Wirkus A. (2018), Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów. Warszawa, Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka.

Bernasiewicz M. (2015), Rodzina w konflikcie normatywnych paradygmatów oraz nowych faktów społecznych. „Pedagogika Społeczna”, 2(56).

Błasiak A. (2010), Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Kraków, Wydawnictwo WAM, WSFP „Ignatianum”.

Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Brown D. (1997), The Role of the Family in Democracy: Obstacle of Necessity 5 (Centre for Cultural Renewal 1997). http://www.centreforrenewal.ca/disc6.html, 16.05.2019.

Coleman A.J.S. (1993), Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, „Studia Socjologiczne”, 1.

Cudak S. (2007), Wybrane cechy współczesnego życia małżeńskiego i rodzinnego. W: S. Cudak (red.), Pedagogika rodziny. Wybrane zagadnienia. Kielce, IPiP Akademii Świętokrzyskiej.

Czerepaniak-Walczak M. (2016), Prawa człowieka i prawa dziecka w kształceniu nauczycieli – potrzeby i możliwości. W: I. Surina, A. Babicka-Wirkus (red.), Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Doniec R. (2011), Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny. „Pedagogika Społeczna”, 1.

Duch-Krzystoszek D. (2007), Kto rządzi w rodzinie. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Ebeling R.M. (2017), Society Is Not a Family, Government Is Not a Parent. https://www.fff.org/explore-freedom/article/society-not-family-government-not-parent/, 16.07.2019.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (2009), Polityka społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fundacja Centrum Życia i Rodziny (2019), Seksedukacja to deprawacja. www.czir.org, 16.07.2019.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (2017), Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa, https://fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/, 17.07.2019.

Fundacja Wolontariat Równości (2019), Postulaty Parady Równości. https://www.paradarownosci.eu/pl/strona-glowna/, 17.07.2019.

Gańko N. (2011), Populacja dzieci w Polsce. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, 10(3).

Gromada A. (2018), Czemu służy program rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3.

GUS (2018), Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.

IQS (2018), Świat Młodych 5. https://grupaiqs.pl/raporty/swiat-mlodych-5, 26.10.2019.

Jarosz E. (2015), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa, Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka.

Klus-Stańska D. (2014), Wprowadzenie do książki. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Konarska-Wrzosek V. (2018), Prawo a dziecko. „Social Study. Theory and Practice”, 5.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483).

Kozakiewicz M., Lew-Starowicz Z. (1987), Przysposobienie do życia w rodzinie. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich.

Kwieciński Z. (1999), Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Marczuk B., Polskie państwo ma służyć rodzinom. https://www.rp.pl/publicystyka/rafalskamarczuk, 17.07.2019.

Mazurowska A. (2012), Przedszkolaki na start, czyli dzieci „wysokiej jakości” w drodze do sukcesu. „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2.

Morgan D.H.J. (1985), The Family, Politics And Social Theory. London, Routledge.

Najwyższa Izba Kontroli (2019), Realizacja programu „Rodzina 500 plus”. Warszawa, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/065/LWA/, 17.07.2019.

Nyczaj-Drąg M. (2005), Dzieci wysokiej jakości w ponowoczesnym świecie. Esej o konieczności i ryzyku instytucjonalizacji dzieciństwa. W: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nyczaj-Drąg M. (2010), Jakość edukacji dziecka w kontekście kapitału społecznego rodziny. W: E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Edukacja. Jakość czy równość. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pawłowski J. (2019), Młodzi chcą dyscypliny, posłuszeństwa, bezpieczeństwa. Pokazali to w wyborach. https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/mlodzi-chca-dyscypliny-posluszenstwabezpieczenstwa-pokazali-to-w-wyborach,240,4146, 26.10.2019.

Podgórski R. (2008), Socjologia. Mikrostruktury. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta.

Prusinowska-Marek A. (2017), Dziecko w dwóch rodzinach – działania rodzinnego kuratora sądowego na rzecz utrzymania dziecka w rodzinie i jego rola w procesie reintegracji rodziny. W: Ł. Wirkus (red.), Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

R.G. (2017), Edukacja seksualna według PiS? Seks tylko w małżeństwie. „Newsweek”, 28.08.2017, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-nowapodstawa-programowa/fhvfdrt, 17.07.2019.

Rzecznik Praw Dziecka (2019), Stop obowiązkowej seksualizacji dzieci. http://www.brpd.gov.pl/aktualnosci/stop-obowiazkowej-seksualizacji-dzieci, 17.07.2019.

Sarcevic P. (1999), War and Disintegration of the Family. „Journal of Law and Families Studies”, 109.

Stojanowska W. (2000), Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Szlendak T. (2015), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa, PWN.

Szymański D. (2019), 500 plus na pierwsze dziecko wesprze przede wszystkim klasę średnią i bogate rodziny, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/500-plus-na-pierwsze-dzieckoraport-cenea/4dyf0ck, 17.07.2019.

Taranowicz I., Grotowska S. (red.) (2015), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław, Arboretum.

Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

UNICEF (2018), Model rodziny w Polsce. https://www.dzieciwpolsce.pl/analiza/17/model-rodziny, 17.07.2019.

Wardle L.D. (2000), Relationships between family and government. „California Western International Law Journal”, 31(1).

Wilk E., Państwo czy rodzina: ideologiczny spór o najmłodszych Polaków. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1662858,1,panstwo-czy-rodzina-ideologiczny-spor-o-najmlodszych-polakow.read, 17.07.2019.

Wirkus Ł. (2018a), The role of the family court in Poland in preventing manifestations of demoralization and juvenile delinquency on the example of preventive and re-socialization activities of probation officers. „The Polish Journal of Criminology”, 4(1).

Wirkus Ł. (2018b), Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Procedury postępowania kuratora sądowego. W: K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa, Wolters Kluwer.

Włodarczyk E. (2008), Przygotowania do rodzicielstwa – nadzieje i rozczarowania. W: B. Kromolicka (red.), Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego. Szczecin, Wydawnictwo Ars Atelier.

World Health Organization, Policy Briefs on Sexuality Education. https://www.bzga-whocc.de/en/publications/policy-briefs-on-sexuality-education-new/, 17.07.2019.

Zaborowska A. (2014), Współczesna rodzina – kryzys czy przemiana? W: M. Brzeziński, J. Jęczeń (red.), Tożsamość i posłannictwo rodziny. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Wirkus, Łukasz. (2019). (Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 94–104. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.09

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły