Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci

Autor

  • Joanna Frankowiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

przemoc wobec dzieci, kary cielesne, profilaktyka, studenci, młodzi dorośli

Abstrakt

The article presents the results of research on social attitudes of university students against violence. Specifically, their reference to claims that corporal punishment is applied to children. The research results indicate a higher approval of men. The place of origin is not a differentiating indication. Only 43% of respondents know about the legal prohibition of corporal punishment. The final part reflects on preventive measures that could be addressed to students.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arnett J.J. (2015), Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford, Oxford University Press.

Ateah C.A. (2013), Prenatal parent education for first-time expectant parents: Making it through labor is just the beginning… „Journal of Pediatric Health Care”, 27.

Butchart A., Mikton C. (2014), Global status report on violence prevention. Technical Report. World Health Organization. http://eprints.uwe.ac.uk/30034, 8.03.2021.

CBOS (2008), Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ K_106_08.PDF, 17.03.2021.

CBOS (2019), Przemoc domowa wobec dzieci. Komunikat z badań. https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2019/K_049_19.PDF, 9.03.2021

Crouch J.L., Behl L.E. (2001), Relationships among parental beliefs in corporal punishment, reported stress, and physical child abuse potential. „Child Abuse & Neglect”, 25(3).

Elgar F.J., Donnelly P.D., Michaelson V., Gariépy G., Riehm K.E., Walsh S.D., Pickett W. (2018).

Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries. „BMJ Open”, 8(9).

Ending Violence in Childhood: Global Report (2017), https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12380/pdf/global_report_2017_ending_violence_in_childhood.pdf, 9.03.2021.

General Comment No. 8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment. http://www.refworld.org/docid/460bc7772.html, 4.06.2016.

Gershoff E.T. (2008), Report on Physical Punishment in the United States: What Research Tells Us About Its Effects on Children. Columbus–Phoenix, Center for Effective Discipline and Phoenix Children’s Hospital.

Gershoff E.T., Grogan-Kaylor A. (2016), Spanking and child outcomes: Old contro-versies and new meta-analyses. „Journal of Family Psychology”, 30.

Gershoff E.T., Shawna J.L., Durrant J.E. (2017), Promising Intervention Strategies to Reduce Parents’ Use of Physical Punishment. „Child Abuse & Neglect”, 71.

Holden G.W., Miller P.C., Harris S.D. (1999), The Instrumental Side of Corporal Punishment: Parents’ Reported Practices and Outcome Expectancies. „Journal of Marriage and Family”, 61(4).

Izdebska A., Lewandowska K. (2009), Znaczenie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 8(2).

Janson S., Langberg B., Svensson B. (2017), Physical punishment of children banned since 30 years: The Swedish experience. New York, NY, Routledge.

Jarosz E. (2009), Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Jarosz E. (2013), Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013. http://brpd.gov.pl/aktualnosci-ksiazki-informatory-poradniki/polacy-wobec-bicia-dzieciraport-z-badan-2013, 9.03.2021.

Jarosz E. (2014), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. https://brpd.gov.pl/sites/default/files/przemoc_w_wychowaniu_raport_ewa_jarosz_2014_0.pdf, 9.03.2021.

Jarosz E. (2017a), Dziecka bicie łatwi życie – czyli o przemocy w wychowaniu w opiniach i relacjach rodziców. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 4.

Jarosz E. (2017b), Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć. Raport Rzecznika Praw Dziecka 2017, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/przemoc_w_wychowaniu_raport_2017_0.pdf, 9.03.2021.

Jarosz E. (2018), Postawy wobec przemocy w wychowaniu – czy dobra zmiana? Raport Rzecznika Praw Dziecka. https://brpd.gov.pl/sites/default/files/raport_2018.pdf, 17.03.2021.

Jarosz E. (2019), Profilaktyka kar cielesnych w świetle doświadczeń i dobrych praktyk. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2.

Jarosz E., Kurkowski C. (2016), Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 35(4).

Jarosz E., Nowak A. (2012), Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Monitoring funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/dzieci_ofiary_przemocy_w_rodzinie.pdf, 17.03.2021.

Joh H.K., Kim H.J., Kim Y.O., Lee J.Y., Cho B., Lim C.S., Jung S.E. (2017), Health promotion in young adults at a university in Korea. „Medicine”, 96(7).

Makaruk K. (2013), Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 12(4).

Mweru M. (2010), Why are Kenyan teachers still using corporal punishment eight years after a ban on corporal punishment? „Child Abuse Review”, 19.

Sajkowska M. (2009), Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań. Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.

Salvatore C. (2013), Arrested adolescent offender: A study of delayed transition to adulthood. El Paso, LFB Publications.

Santini P.M., Williams L.C. (2016), Parenting programs to prevent corporal punishment: A systematic review. „Paidéia (Ribeirão Preto)”, 63(26).

Simons D.A., Wurtele S.K. (2010), Relationships between parents’ use of corporal punishment and their children’s endorsement of spanking and hitting other children. „Child Abuse & Neglect”, 34(9).

Smith J.L., Kalkbrenner M.T. (2020), Young Adults’ Attitudes About Corporal Punishment: Implications for Mental Health Counseling. „Journal of Mental Health Counseling”, 42(3).

Stroud C., Walker L.R., Davis M., Irvin Ch.E. (2015), Investing in the health and well-being of young adults. „Journal of Adolescent Health”, 56(2).

Szafran J. (2017), Kary fizyczne, jako przejaw przemocy wobec dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 4.

Szymańska J. (2015), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Taylor C.A., Al.-Hiyari R., Lee S.J. (2016), Beliefs and ideologies linked with approval of corporal punishment: a content analysis of online comments. „Health Education Research”, 31(4).

Tomanek P. (2017), „Poniżająca przemoc” czy „wychowawczy klaps”? Dyskursy na temat stosowania kar fizycznych wobec dzieci i ich ustawowego zakazu w Polsce. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 4.

WHO (WWW), Global Initiative to End All Corporall Punishment of Children, https://endcorporalpunishment.org/countdown/, 9.03.2021.

Włodarczyk J. (2017), Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 4.

Akty prawne

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1249).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Frankowiak, J. (2021). Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 135–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6429

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły