Charakterystyka postaci w szkole – między stereotypem a kreacją

Autor

  • Mirosław Grzegórzek

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5591

Słowa kluczowe:

autoprezentacja, charakteryzowanie, stereotyp, kompetencje komunikacyjne, umiejętności miękkie

Abstrakt

Self-presentation is one of the basic human communicative behaviours. At school it is connected with the ability to characterize a character, which often results in schematic form and stereotypical content. The routinisation of procedures used by teachers breeds students’ indifference. Contemporary urge for social communication sets new challenges to the ability of characterization, one of which being the ability of effective self-presentation. In this particular context the characteristics loses its status of solely school being and faces the current urge of existence on labour market or in the virtual space. The aim of this performance is to present the results of empirical research carried out in secondary schools (against available research results of chosen “self-presentation genres” found in the Internet, such as blogs or IRC’s) in the form of quantitative-qualitative analysis of students’ abilities of the genre’s realization (complemented with the theoretical works in linguistics and linguistic efficiency development didactics) in a perspective of communicative competence’s development in this particular area.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bajki blogerów (2014), Warszawa: Wydawnictwo Damidos.

Bartmiński J. (1998), Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki”. „Język a Kultura”, t. 12.

Dudzik M. (1974), Usprawnianie procesu nauczania języka polskiego na przykładzie charakterystyki człowieka wziętego z życia w liceum ogólnokształcącym drogą eksperymentu (wybrane problemy). W: W. Pasterniak (red.), Nowoczesne tendencje w dydaktyce literatury i języka polskiego, Rzeszów, Wydawnictwo WSP.

Dyduchowa A. (1988), Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika. Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.

Gąsiorek K. (2011), O sposobach kształcenia sprawności językowych w edukacji wczesnoszkolnej, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 20.

Grzegorczykowa R. (1998), O rozumieniu prototypu we współczesnych teoriach semantycznych.„Język a Kultura”, t. 12.

Grzegórzek M. (2016a), Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe”, 14 (24).

Grzegórzek M. (2016b), Autentyczne maski? Uczniowskie autocharakterystyki: między autoprezentacją a autoekspresją. „Próby. Nieregularnik Filologiczny”, 4.

Jagodzińska J. (2009), Spontaniczne pisanie w Internecie. O blogach nastolatków. W: G. Tomaszewska i in. (red.), Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Kielar M. (1980), Indywidualizacja i typizacja języka uczniów w wieku 8–16 lat. „Socjolingwistyka”, t. 3.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Kłakówna Z.A. (1993), Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne.

Kłakówna Z.A. i in. (2004), Sztuka pisania. Klasy 1–3 gimnazjum. Książka nauczyciela. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.

Kłakówna Z.A. (2005), O nauce tworzenia wypowiedzi pisemnych. Na marginesie opracowania Anny Dyduchowej. „Nowa Polszczyzna”, 1.

Kubicka-Czekaj B. (1986), Schemat jako narzędzie pracy nauczyciela. W: H. Wiśniewska (red.), Schemat w kształceniu literackim i językowym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Leary M. (2004), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk, GWP.

Lenartowska K., Świętek W. (1989), Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I–III, Warszawa, WSiP.

Nagajowa M. (1985), Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa, WSiP.

Nasiłowska A. (2013), Pasja zapisywania. „Polonistyka”, 7.

Nocoń J. (2006), Gatunki wypowiedzi na lekcjach języka polskiego. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna. Kwartalnik”, 1.

Panasiuk J. (1998), O zmienności stereotypów. „Język a Kultura”, t. 12.

Podsiad B. (1987), Wyodrębnianie, klasyfikowanie i ocenianie postaci. W: T. Jóźwicki (red.), Pisanie sprawozdań, opisywanie przedmiotów, charakteryzowanie postaci w klasach początkowych szkoły podstawowej, Białystok, Wydawnictwo ODN.

Polański E. (2000), Typy uchybień uczniów w organizacji tekstu wypracowań. W: K. Ożóg, J.Pasterska (red.), Polonistyka zintegrowana. Rzeszów, Wydawnictwo WSP.

Quasthoff U.M. (1998), Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej. „Język a Kultura”, t. 12.

Rudy-Muża M. (2011), Internetowe lustro autoprezentacji. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sidorowicz R. (2013), Teleobecne „JA”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe USz.

Szczepan-Wojnarska A.M. (2006), Blogi jako forma literacka. „Pamiętnik Literacki”, 4.

Uryga Z. (1976), Ćwiczenia kompozycyjne w szkole podstawowej. W: S. Rzęsikowski, idem (red.), Rozwijanie sprawności wypowiedzi uczniów w szkole podstawowej. Kraków, IKNiBO.

Wierzbicka A., Wierzbicki P. (1970), Kształcenie sprawności językowej. W: M. Pęcherski (red.), Metodyka nauczania języka polskiego w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Warszawa, PZWS.

Więckiewicz M. (2012), Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiśniewska H. (red.) (1986), Schemat w kształceniu literackim i językowym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wiśniewska H. (1986a), Schematyzm działań dydaktycznych przyczyną niskiej sprawności pragmatycznej (na przykładzie opisów szkolnych). W: eadem (red.), Schemat w kształceniu literackim i językowym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wiśniewska H. (2001), Substytucja tekstowa – uczniowska strategia pisania form wypowiedzi. W: Witosz (red.), Stylistyka a pragmatyka. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Wiśniewska H., Karwatowska M. (1999), O typowości tekstów uczniowskich. W: J. Ożdżyński, S. Śniatkowski (red.), Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Edukacja.

Zbróg Z. (2011), Język polski jako obszar inwersji w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 20.

Żytko M. (2006), Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa, Wydawnictwo UW.

Żytko M. (2009), Metodyczne stereotypy w edukacji elementarnej w świetle badań osiągnięć językowych i matematycznych 9-latków. W: L. Hurło i in. (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żytko M. (2011a), Edukacja językowa na I etapie kształcenia – szansa wykorzystana czy stracona? Część 1, „Kwartalnik Pedagogiczny, 1(219).

Żytko M. (2011b), Aktywność pisarska dzieci w szkole – o rozwoju umiejętności językowych we wczesnej edukacji. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 20.

Żytko M. (2015), Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty) edukacja wczesnoszkolna, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

http://www.okr.krakow.pl (20.05.2016).

http://www.oke.lodz.pl (20.05.2016).

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Grzegórzek, M. (2017). Charakterystyka postaci w szkole – między stereotypem a kreacją. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 123–134. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5591