Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau

  • Dariusz Stępkowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dietrich Benner Humboldt Universität zu Berlin
Słowa kluczowe: Rousseau, kształcenie, ukształcalność, teoria wychowania

Abstrakt

The philosophical and pedagogical work of Jean Jacques Rousseau still raises many disputes and polemical debates. In this article, the authors focus on only one concept – perfectibilité, which is, according to them, the key to understanding his theories. By using the concept of perfectibilité, Rousseau defines the ambivalent characteristic of modern man, i.e., his ontological need to learn. The article consists of three parts. In the first, the authors try to locate the concept of perfectibilité in Rousseau’s philosophical and pedagogical texts. In the second, the meaning of the term is reconstructed in relation to the conditions of becoming a man. Finally, in the third, the project of upbringing and education from Rousseau’s Emil is re-read.

Bibliografia

Arystoteles (2001), Polityka. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Benner D., Oettingen von A., Peng Zh., Stępkowski D. (2015), Bildung – Moral – Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik. Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag.

Benner D. (2015), Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Benner D., Stępkowski, D. (2012), Jaskinia jako metafora opisująca procesy kształcenia. Studium transformacji Platońskiej opowieści o jaskini w dyskursach edukacyjnych. W: S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek (red.), Metamorfozy filozofii wychowania od antyku do współczesności. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Freeman D. (1983), Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Harvard, University Press.

Horkheimer M., Adorno Th. W. (2010), Dialektyka oświecenia. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pico della Mirandola G. (2010), Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Platon (1990), Państwo. Warszawa, Wydawnictwo AKME.

Rousseau J.J. (1955a), Emil, czyli o wychowaniu, t. 1. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Rousseau J.J. (1955b), Emil, czyli o wychowaniu, t. 2. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Rousseau J.J. (1979), Emile und Sophie oder Die Einsamen. München, Winkler Verlag.

Rousseau J.J. (1956a), Rozprawa o naukach i sztukach. W: J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rousseau J.J. (1956b), Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. W: J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rousseau J.J. (2009), Umowa społeczna. Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Schäfer A. (2009), Dier Erfindung des Pädagogischen. Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh.

Stępkowski D. (2010), Ukształcalność jako zasada działania edukacyjnego. W sprawie zapomnianejkategorii Herbarta i jej współczesnej reinterpretacji. W: M. Kowalski, A. Pawlak, A. Jamuła--Jurczak (red.), Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne. Kraków,Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Reitmeyer U. (2013), Perfektibilität gegen Perfektion. Rousseaus Theorie der gesellschaftlichen Praxis. Münster, Verlag Lit.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Stępkowski, D., & Benner, D. (2015). Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 39-51. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9214