Muzyka w żłobku – refleksja nad praktyką

Autor

  • Marta Radwańska Uniwersytet Warszawski
  • Olga Wysłowska Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

The Act of 4 February 2011 on care for children under the age of 3, states that nurseries are to provide children with care, upbringing and education. Still no curriculum has been established for this sector of educare, no regulations specify what types of experiences should be provided to the youngest children. This paper presents the results of the diagnostic research on the role of music, one of the potential educational areas in the nursery curriculum, in the day-to-day practice of the Public Crèche Network in Łódź settings. By employing the mix of methods: field notes, observations and questionnaires researchers tried to answer the following questions: How, in practice the music activities look like?, How often and what kind of music activities are organized?, Are there any activities conducted by external specialists? The article is the starting point for the discussion on the role of music education in the provision for children under the age of 3 in Poland, and training programs for caregivers.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bonna B. (2005), Muzyka w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W: M. Plopa (red.) (2005), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom. I, Elbląg, Wyd. EUHE.

Bonna B. (2016), Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz, WUKW.

Danecka-Szopowa K. (1997), Myślenie muzyczne (III). „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 3.

Danecka-Szopowa K. (1998), Myślenie muzyką (IV). „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 1.

Danel-Bobrzyk H. (2000), Muzyka źródłem twórczej aktywności dziecka młodszoszkolnego. W: A. Białkowski (red.), Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności. Lublin, UMCS.

Głuska A.A. (2012), Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnego do wieku Przedszkolnego. W: E. Czeniawska (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa, Wyd. Difin.

Gordon E.E. (1997), Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Kraków, Wyd. „Zamiast Korepetycji”.

Górniok-Naglik A. (2000), Muzyka a rozwój małego dziecka. W: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

La Paro Karen M., Bridget K. Hamre, Robert C. Pianta (2008), Classroom Assessment Scoring System®(CLASS®) Manual, Toddler. Bookers Publishing.

Lewandowska K. (1996), Muzykoterapia dziecięca. Gdańsk.

Manturzewska M., Kamińska B. (1990), Rozwój muzyczny człowieka. W: M. Manturzewska, H. Kotlarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa, WSiP.

Przychodzińska M. (1989), Wychowanie muzyczne-idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, WSiP.

Pytlak A. (1988), Muzyka. W: M. Kwiatowska (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Warszawa, WSiP.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Sacher W.A. (2004), Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci. Katowice, Wyd UŚ.

Sacher W.A. (2009), Specyfika badań naukowych w obszarze pedagogiki muzyki-konsekwencje metodologiczne i metodyczne. W: W.A. Sacher, B. Raszke, G. Enzinger, Edukacja muzyczna. Od teorii do praktyki. Nowy Sącz, PWSZ.

Sacher U.A. (2011), Relacja dziecko-muzyka jako podstawowy problem badań pedagogiki muzyki. W: U.A. Sacher, A. Weiner (red.), Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową. Bielsko-Biała, Wyd. WSA.

Sacher U.A. (2012), Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Shuter-Dyson R., Gabriel C. (1986), Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa, WSiP.

Sloboda J.A. (2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa, AMFC.

Smoczyńska U. (2012), Kalendarz muzyczny w przedszkolu. Warszawa, Wyd. Pani Twardowska.

Suchanek A. (2000), Muzyka dla dzieci i młodzieży w zmieniającym się świecie. W: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Suświłło M. (2001), Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn, Wyd. UWM.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).

Zwolińska E. (1993), Znaczenie audiacji dla rozwoju procesów myślowych. „Kwartalnik ISME”, nr 3–4.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Radwańska, M., & Wysłowska, O. (2016). Muzyka w żłobku – refleksja nad praktyką. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 204–219. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/906