O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Rocznik Gdański” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym od 1927 roku najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje zagadnienia związane z Gdańskiem i Pomorzem. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu na łamach rocznika problematyka miasta i regionu prezentowana jest z perspektywy badań m.in. historycznych, etnograficznych, socjologicznych, geograficznych, literaturoznawczych, językoznawczych czy związanych z historią sztuki. Szczególne miejsce na łamach „Rocznika Gdańskiego” znalazła tematyka kaszubska.

Adres strony internetowej czasopisma: http://rocznikgdanski.gtn.cba.pl/ 

Historia czasopisma

„Rocznik Gdański” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym od 1927 roku najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Przed wojną ukazało się 12 tomów „Rocznika Gdańskiego”. Po zakończeniu działań wojennych, 22 lipca 1945 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki wznowiło działalność, jednak tom 13 „Rocznika Gdańskiego”, z powodu trudności wydawniczych, ukazał się dopiero w 1954 roku. W 1956 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki zostało przekształcone w Gdańskie Towarzystwo Naukowe. „Rocznik” stał się organem GTN, nad którym pieczę sprawował Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN, powołany w 1957 roku. W 1975 roku, zgodnie z decyzją Polskiej Akademii Nauk, połączono „Rocznik” z „Libri Gedanenses”, dotychczasowym organem Biblioteki Gdańskiej PAN.

W roku 2019 (dokładnie 26 maja 2019) pomiędzy GTN i Uniwersytetem Gdańskim podpisane zostało Porozumienie, w myśl którego wydawcą „Rocznika Gdańskiego” został Uniwersytet Gdański, a w nazwie czasopisma dodano człon: „Czasopismo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”.

Indeksacja w bazach danych

Prawo autorskie

Czasopismo od roku 2017 wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access).

Zasady etyczne

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf.    

Po wpłynięciu do redakcji artykułu jest on wstępnie weryfikowany przez Zespół Redakcyjny, następnie kierowany do recenzji. Prace niespełniające wymogów formalnych i edytorskich są odsyłane Autorom w celu poprawy tekstu. Zakwalifikowane przez Redakcję artykuły są przesyłane do recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor publikacji (lista recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma). Recenzenci nie znają tożsamości Autora, a nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane (double blind review).

Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Obowiązki redaktorów:

 1. Podejmowanie decyzji o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki.
 2. Znajomość zasad obowiązujących w czasopiśmie i stosowanie ich w praktyce wydawniczej.
 3. Zapewnienie odpowiedniego doboru recenzentów i nadzór nad poprawnym procesem recenzowania. Kryterium kompetencji i kwalifikacji recenzentów jest podstawowym stosowanym przy wyborze recenzenta danego tekstu.
 4. Przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów przy doborze recenzentów.
 5. Informowanie Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.
 6. Zachowanie poufności w zakresie powierzonych mu zadań.

Obowiązki autorów:

 1. Oświadczenie Autora, że wszystkie zawarte w nadesłanym artykule naukowym dane są oryginalne i prawdziwe.
 2. Oświadczenie Autora, że złożony do druku artykuł nie został wcześniej opublikowany lub przyjęty do druku w innym miejscu.
 3. W przypadku większej liczby autorów w artykułach powinny być podane wszystkie nazwiska wraz z zaznaczeniem ich wkładu pracy.
 4. Wszystkie osoby na liście autorów spełniają definicję autorstwa: (1) miały twórczy wkład w konceptualizację lub prowadziły badania, (2) napisały szkic tekstu lub miały twórczy udział w jego rozbudowę, (3) zaakceptowały końcową wersję tekstu przed zgłoszeniem, a tym samym wzięły odpowiedzialność za tekst.
 5. Podanie źródła finansowania swoich badań i wymienienie instytucji wspierających badania.
 6. Uzyskanie zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 7. Wprowadzenie wskazanych przez redakcję i recenzentów poprawek do tekstu w wyznaczonym przez redakcję terminie.
 8. Autor powinien ujawnić informację o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Rocznik Gdański" jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

Obowiązki recenzentów:

 1. Znajomość zasad obowiązujących w czasopiśmie i stosowanie ich w praktyce recenzyjnej.
 2. Przygotowanie obiektywnej i merytorycznej recenzji, która pozwoli podjąć decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu publikacji artykułu.
 3. Przygotowanie recenzji w terminie ustalonym z redaktorem naczelnym.
 4. W sytuacji rozpoznania autora dzieła recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów dotyczących relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych.
 5. Natychmiastowe zgłoszenie redakcji wychwyconego naruszenia dobrych praktyk, w tym naruszenia zasad antyplagiatowych, "guest authorship" i "ghostwriting".
 6. Zachowanie poufności w zakresie powierzonych mu zadań.