Procedura recenzowania

Po wpłynięciu do redakcji artykułu jest on wstępnie weryfikowany przez Zespół Redakcyjny, następnie kierowany do recenzji. Prace niespełniające wymogów formalnych i edytorskich są odsyłane Autorom w celu poprawy tekstu. Zakwalifikowane przez Redakcję artykuły są przesyłane do recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor publikacji (lista recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma). Recenzenci nie znają tożsamości Autora, a nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane (double blind review).

Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Szczegółowe informacje na temat obowiązków autorów, recenzentów i redaktorów znajdą Państwo w Zasadach etyki wydawniczej.