Percepcja treści telewizyjnego przekazu reklamowego

Autor

  • Michał Makowski Powiślańska Szkoła Wyższa

Słowa kluczowe:

reklama, przekaz reklamowy, heurystyka, perswazyjność przekazu, mapa percepcji

Abstrakt

W artykule przedstawiono wiedzę z zakresu budowy treści przekazu reklamowego i percepcji zastosowanych treści ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń racjonalności w procesie decyzyjnym. Przybliżono działanie mechanizmów przetwarzania informacji i proces wykorzystania heurystyk przy automatyzacji postrzegania treści. Autor wskazał możliwość zastosowania map percepcji do oceny skuteczności przekazu reklamowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Książki

Barry P., Pomysł w reklamie – idee, strategie i kampanie, przeł. J. Hübner-Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Böhner G., Wänke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2004.

Hamer H., Psychologia społeczna: teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2005.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. J. Hübner- -Wojciechowska, Media Rodzina, Poznań 2012.

Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing: Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.

Kotler P., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, przeł. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Langer O., Zasady ogłaszania, Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1927.

Łukasiewicz E., Reklama, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kupieckiego, Warszawa 1913.

Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska- -Magdziarz, A. Hess, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2018.

Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Nowacki R., Reklama. Podręcznik, Difin, Warszawa 2006.

Roguska A., Media globalne. Media lokalne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze (T. 1), red. M. Kita, M. Ślawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Artykuły z czasopism

Bartoszewicz M., Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2(69), s. 93–106.

Brzezicka J., Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych, „Ekonomia” 2013, nr 3(24), s. 63–74.

Gigauri I., Applying Perceptual Mapping Method for Successful Positioning Strategy, „International Journal of Management and Business Sciences” 2019, nr 1, s. 14–23.

Grębosz M., Otto J., Wykorzystanie map percepcji podczas realizacji strategii CO-BRANDINGU, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 337, s. 51–59.

King S., Measuring advertising effectiveness, „Management Decision” 1968, nr 2(1), s. 20–23.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami: geneza, istota, koncepcje badawcze, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11(4), 153–155.

Pacana A., Siwiec D., Analiza problemu wyrobów niezgodnych z wykorzystaniem instrumentów zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie”, z. 131, Gliwice 2018.

Yıldız S., Sever N.S., Investigating the Effects of Narrative Advertising in a Real-Life Setting, „International Journal of Market Research” 2022, nr 64(4), s. 541–559.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Makowski, M. (2022). Percepcja treści telewizyjnego przekazu reklamowego. Media Biznes Kultura, (2(13), 57–76. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7960

Numer

Dział

Artykuły