Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018)

Autor

  • Elżbieta Pawlak-Hejno Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Słowa kluczowe:

crowdfunding, promocja, dziennikarstwo, storytelling, topos

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie kampanii crowdfundingowych, nie tylko jako alternatywnej możliwości finansowania projektu, lecz także jako narzędzia promocyjnego. Badacze wskazują, że jednym z elementów powodzenia kampanii jest stosowanie storytellingu, który ma wspomagać realizację funkcji perswazyjnej przekazu. Nadanie strukturze opowieści pragmatycznego wymiaru pozwala analizować ją z perspektywy retoryki, a samą strukturę rozważyć w kategorii toposu retorycznego. Przykładem wybranym do analizy jest kampania serwisu Tortoisemedia.com, która okazała się ogromnym sukcesem crowdfundingowym i wciąż rozwija swoją działalność. Realizacja zbiórki udowodniła, że publiczność chce finansować wartościowe dla siebie projekty dziennikarskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aitamurto T., The Impact of Crowdfunding on Journalism: Case study of Spot.Us, a platform for community-funded reporting, „Journalism Practice” 2011, nr 5(4), s. 429–445.

Aitamurto T., The Role of Crowdfunding as a Business Model in Journalism: A Five-Layered Model for Value Creation [w:] Crowdfunding the Future: Media Industries, Ethics and Digital Society, red. B. Chin, L. Bennett, B. Jones, Peter Lang, New York 2015, s. 189–205.

Arhn.eu, https://patronite.pl/arhneu, (dostęp: 4.10.2022).

Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Berthold E., Topika i Topoi, „Pamiętnik Literacki” 1977, LXVIII, z. 1, s. 235–263.

Brown T.E., Boon E., Pitt L., Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool, „Business Horizons” 2017, nr 60, s. 189–195.

Brunello A., Crowdfunding. Podręcznik. Jak zrealizować swoje pomysły za pomocą nowych narzędzi finansowania on-line, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Budzyńska-Daca A., Hinton M., Topika dialogowania z wyborcami w polskich i amerykańskich debatach przedwyborczych, „Studia Semiotyczne” 2018, t. XXII, nr 1, s. 107–129.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Clover J., Amanda Palmer’s Accidental Experiment with Real Communism, „The New Yorker”, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/amanda-palmers-accidental-experiment- -with-real-communism, (dostęp: 1.10.2022).

Conditt J., The crowdfunded cult of Amanda Palmer, https://www.engadget.com/2019-12-13-amanda-palmer-patreon-kickstarter-social-media.html, (dostęp: 1.10.2022).

Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Dariusz Rosiak, https://patronite.pl/DariuszRosiak, (dostęp: 6.10.2022).

Doliwa U., Szydłowska M., Szczepańska P., Stachowicz, P. Kaźmierczak, Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów – analiza motywacji patronów wspierających „Raport o Stanie Świata”, „Media, Biznes, Kultura” 2022, nr 1(12), s. 131–147.

Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych: innowacje – finanse – otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3(38), s. 83–103.

Grupa Filmowa Darwin, https://patronite.pl/darwin, (dostęp: 6.10.2022).

Hunter A., Crowdfunding independent and freelance journalism: Negotiating journalistic norms of autonomy and objectivity, „New Media & Society” 2015, nr 17(2), s. 272–288.

Hunter A., „It’s Like Having a Second Full Time Job”. Crowdfunding, journalism nad labour, „Journalism Practice” 2016, nr 10(2), s. 217–232. Karmnik, https://karmnik.emiteo.pl/?_ga=2.77786900.1825935267.1665070312-893625309. 1663625499, (dostęp: 4.10.2022).

Kopeć K., Crowdfunding scheme i journalism, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Seria Zarządzanie” 2017, t. 18, z. 1, s. 119–130.

Kubś J., Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa [w:] Media a społeczeństwo: współczesne problemy i wyzwania, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 191–203.

Kubś J., Nasz klient, nasz fan? Crowdfunding subskrypcyjny jako nowa forma komunikacji z odbiorcą, „Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media w środowisku cyfrowym” 2020, nr 2, s. 227–242.

Kwintylian M.F., Kształcenie mówcy. Księgi VIII 6–2XII, przeł. S. Śnieżewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Litwa P., Jabłoński A., Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw [w:] Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacja-otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Majchrzak P., Oszukał m.in. Roberta Lewandowskiego. Spędzi wiele lat za kratkami, sport.pl, https://www.sport.pl/pilka/7,64946,23205333,oszukal-m-in-roberta-lewandowskiego- -spedzi-wiele-lat-za-kratkami.html, (dostęp: 6.10.2022).

Majewski P., Crowdfunding: cechy i typologia, „Gospodarka Narodowa: analizy, prognozy, strategia” 2020, nr 1, s. 139–152.

Manning S., Bejarano T.A., Convincing the crowd: Entrepreneurial storytelling in crowdfunding campaigns, „Strategic Organization” 2017, nr 15(2), s. 194–219.

Nineczka Kropeczka walczy z SMA, https://nineczkakropeczka.pl/, (dostęp: 6.10.2022).

Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.

Palmer A., Sztuka proszenia. Jak przestałam się martwić i pozwoliłam sobie pomóc, przeł. P. Chlipalski, S. Jachimek, Sensus, Gliwice 2021.

Palmer A., https://www.patreon.com/amandapalmer, (dostęp: 1.10.2022).

Palmer A., The art of asking, https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g&t=112s, (dostęp: 1.10.2022).

Porlezza C., Accountability and transparency of entrepreneurial journalism: unresolved ethical issues in crowdfunded journalism projects, „Journalism Practice” 2016, nr 10(2), s. 196–2016.

Racew-Sikora D., Skowronek K., O (nie)zbędności opowiadania: refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych z perspektywy «storytelling», „Studia Humanistyczne AGH” 2015, 4(1), s. 7–24.

Robiady N.D., Windasari N.A., Nita A., Customer engagement in online social crowdfunding: The influence of storytelling technique on donation performance, „International Journal of Research in Marketing” 2021, nr 38, s. 492–500.

Ryszka-Kurczab M., Topoi inwencyjne [w:] Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. B. Niebelska-Rajca, M. Pieczyński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 23–34.

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-67-22, (dostęp: 14.09.2022).

Sokołowski M., Jeziora osobliwej muzyki. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Ania Broda „Thousand Lakes”. Studium przypadku, „Media, Biznes, Kultura” 2019, nr 2(7), s. 161–172.

Stickler, Y. Amanda’s milion, The Kickstarter Blog, https://www.kickstarter.com/blog/amandas-million, (dostęp: 1.10.2022).

Storr W., The Science of Storytelling. Why stories Make Us Human, and How to Tell Them Better, William Collins, New York 2020.

Theatre Is Evil: the album, art book and tour, The Kickstarter, https://www.kickstarter. com/projects/amandapalmer/amanda-palmer-the-new-record-art-book-and-tour, (dostęp: 1.10.2022).

Tobbit Ch., ‘Slow news’ venture Tortoise creates ‘inclusive’ members’ model with potential to partner with local publishers, https://pressgazette.co.uk/slow-news-venture-tortoise- -creates-inclusive-members-model-with-potential-to-extend-into-local-journalism/, (dostęp: 7.10.2022).

Tortoise, The Kickstarter, https://www.kickstarter.com/projects/tortoisemedia/tortoise-open-journalism-a-different-kind-of-newsr, (dostęp: 6.10.2022).

Wieliński M., Crowdfunding (częściowo) uregulowany, „Dziennik Gazeta Prawa: prawo, biznes, polityka” 2021, nr 112, dod. Firma i prawo: C2–C3.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Pawlak-Hejno, E. (2022). Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018). Media Biznes Kultura, (2(13), 185–198. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7989

Numer

Dział

Artykuły