O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentacja wyników oryginalnych badań. Drukujemy artykuły naukowe w zakresie filologii germańskiej obejmujące historię literatury niemieckiej i komparatystykę literacką, literaturę regionalną, lingwistykę stosowaną i germanistyczną, lingwistykę kontrastywną, kontakty językowe i kulturowe w Europie Środkowej, germanistykę interkulturową, historię kultury niemieckiej, relacje kulturowe polsko-niemieckie w perspektywie europejskiej, Gedaniana, glottodydaktykę i psycholingwistykę, teorię przekładu, nowe media oraz tzw. germanistykę stosowaną,

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się bez zmiany tytułu i numeru ISSN od 1993 roku.

Indeksacja w bazach danych

 

Polityka Open Access

Publikacja jest dostępna w Internecie po sześciu miesiącach po ukazaniu się wersji drukowanej. Czasopismo jest dostępne na licencij CC-BY 4.0.